1. Health For Wealth

     
ข้อมูลจาก Cockpit66 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
5.00
1.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ (5) 201001 5.009.607.277.152.41
5.77
9.38
16.67
11.54
2.63
20.34
2023-05-29 08:00:02
>=
50.00
1.2 ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ (50) 201002 50.00114.57364.15300.00314.442175.00
61.22
0.00
277.88
2250.00
400.00
5500.00
2023-05-29 08:00:02
>=
2.00
1.3.2 จำนวนงานวิจัยและการจัดการความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แยกตามเขตสุขภาพ (2)" 201004 2.00600.00600.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023-05-03 15:54:20
>=
10.00
2.1 อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด (10) 201005 10.0030.0030.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023-05-03 15:48:00
>=
20.00
2.2. ร้อยละของศูนย์เวลเนส (Wellness Center) / แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับการยกระดับแบบมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรให้มีคุณค่าและมูลค่าสูงเพิ่มขึ้น (20) 201006 20.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023-05-03 15:49:51
>=
50.00
2.3 ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต (50) 201007 50.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

     
ข้อมูลจาก Cockpit66 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
52.00
1. จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 (52) 202001 52.0060.9860.9846.67
50.00
50.00
100.00
100.00
80.00
50.00
2023-05-02 11:11:28
>=
50.00
2. จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน (50) 202002 50.0064.4564.4550.21
49.50
51.35
100.00
100.00
90.26
54.13
2023-05-10 16:02:00
>=
85.00
3. ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (85) 202003 85.00100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2023-05-02 11:19:18

3. สุขภาพกลุ่มวัย & การยกระดับบริการผู้สูงอายุ

     
ข้อมูลจาก Cockpit66 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
<=
17.00
1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน (17) 203001 17.000.000.00108.81108.81116.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023-03-16 11:01:30
>=
50.00
1. ร้อยละ 50 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์ (50) 203002 50.0067.2974.970.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
50.00
3. ร้อยละ 50 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ (50) 203003 50.000.0067.030.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
70.00
4. ร้อยละ 70 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (70) 203004 70.0052.9076.8342.5642.5629.95
58.54
33.33
47.06
50.67
49.15
62.22
2023-05-03 09:22:24
>=
75.00
5. ร้อยละ 75 หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (75) 203005 75.0044.3963.120.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<=
7.00
6. ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมไม่เกินร้อยละ 7 (7) 203006 7.0011.003.020.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
50.00
7. ร้อยละ 50 ของทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว (50) 203007 50.0063.0491.930.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<=
3.60
23. อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน (3.6) 203008 3.603.721.203.263.263.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023-03-16 13:08:32
>=
86.00
2. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (86) 203009 86.0041.9148.100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
1. ร้อยละเด็กปฐมวัยได้รับการคัดกรองพัฒนาการ () 203010 34.3450.090.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<=
2. ร้อยละเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า () 203011 52.9821.300.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
3. ร้อยละเด็กปฐมวัยได้รับการติดตาม () 203012 85.4683.510.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
4. ร้อยละเด็กได้รับการติดตามมีพัฒนาการสมวัย (สมวัย 2) () 203013 85.4698.420.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<=
5. ร้อยละเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการล่าช้า () 203014 74.470.140.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
6. ร้อยละของเด็กปฐมวัยได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย (35) 203015 23.2492.590.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023-04-28 10:46:58
>=
66.00
2.1.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (66) 203016 66.0064.2369.040.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<=
10.00
1. เด็กอายุ 0 – 5 ปี มีภาวะเตี้ย (ไม่เกินร้อยละ 10) (10) 203017 10.009.088.910.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023-05-03 09:58:48
<=
5.00
2. เด็กอายุ 0 – 5 ปี มีภาวะผอม (ไม่เกินร้อยละ 5) (5) 203018 5.005.724.478.008.007.87
9.74
9.56
8.45
6.32
5.82
8.17
2023-05-03 14:04:37
<=
9.00
3. เด็กอายุ 0 – 5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (ไม่เกินร้อยละ 9) (9) 203019 9.007.537.409.929.9210.00
8.85
9.22
10.40
10.58
9.78
11.24
2023-05-03 14:05:32
>=
75.00
4. ร้อยละ 75 ของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (ความครอบคลุมการตรวจสุขภาพช่องปากร้อยละ 50 ขึ้นไป) (75) 203020 75.0077.5990.3781.1281.1280.31
88.84
59.09
73.08
86.67
89.47
78.95
2023-05-03 15:40:08
>=
1. ร้อยละของเด็กอายุ 18 เดือนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก () 203021 11.328.965.695.696.13
11.71
3.63
4.09
6.71
0.55
6.25
2023-05-03 15:40:54
<=
2. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 18 เดือนมีฟันผุในฟันน้ำนม () 203022 2.195.1518.7118.7132.14
2.44
0.00
57.14
10.53
0.00
25.00
2023-05-03 15:40:54
<=
8.00
28.1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (8) 203023 8.000.000.005.056.09
7.15
0.00
0.00
7.35
4.08
8.27
2023-05-29 16:26:06
>=
80.00
27. ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต (80) 203024 80.0052.82117.510.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
90.00
28.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี (90) 203025 90.0089.0885.540.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
50.00
1. ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) (50) 203026 50.0057.2957.2959.63
51.43
50.00
53.85
54.12
69.57
51.25
2023-03-16 13:15:00
>=
56.00
2. จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ (1 ชมรม/ตำบล) () 203027 56.000.660.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023-03-16 13:21:27
>=
100.00
3.1 ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลที่มีคลินิกผู้สูงอายุ (100) 203028 100.00100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2023-03-16 13:39:32
>=
40.00
3.2.1 ร้อยละ 40 ของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม และได้รับ การดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ (40) 203029 40.0066.6766.670.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023-03-16 13:40:53
>=
40.00
3.2.2 ร้อยละ 40 ของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้ม และได้รับการ ดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ (40) 203030 40.0015.7915.790.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023-03-16 13:41:58
>=
95.00
4. ร้อยละ 95 ของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan (95) 203031 95.0089.0189.0181.00
89.06
77.82
94.91
95.59
91.98
99.80
2023-03-16 13:35:51
>=
248.00
5.1 ร้อยละการให้บริการใส่ฟันเทียมถอดได้ทั้งปากหรือเกือบทั้งปาก 203033 248.0064.9264.9252.00
96.30
38.10
88.89
77.78
60.00
82.35
2023-04-28 12:54:42
>=
20.00
5.2 ร้อยละการให้บริการรากฟันเทียมรองรับฟันเทียม 203034 20.0030.0030.0030.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023-05-10 14:39:36

4. Digital Health

     
ข้อมูลจาก Cockpit66 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
7.00
55. จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด (เขตสุขภาพละอย่างน้อย 3 จังหวัดๆละอย่างน้อย 3 รพ. มีการให้บริการการแพทย์ทางไกลในกลุ่มเป้าหมายจังหวัดละไม่น้อยกว่า 3,500 ครั้ง) 204001 7.0022.22100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2023-05-15 09:55:09
>=
50.00
54.1 ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี (≥ร้อยละ 50) 204002 50.0092.9682.8182.8173.14
92.14
96.77
92.12
91.91
95.24
91.67
2023-05-15 09:51:08
>=
25.00
54.2 ร้อยละของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล และเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ (≥ร้อยละ 25) 204003 25.0010.681.061.060.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023-05-15 09:53:19

5. ลดป่วย ลดตาย และการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ

     
ข้อมูลจาก Cockpit66 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
<=
9.60
อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดหัวใจ (9.6 ต่อประชากรแสนคน) 205032 9.600.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<=
9.00
31.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI (9) 205001 9.000.001.550.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
60.00
31.2.1 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด (60) 205002 60.0056.2556.2556.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
60.00
31.2.2 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด (60) 205003 60.0056.2556.2556.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
100.00
ผู้ป่วย STEMI ที่ปัจจุบันสูบบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้ ร้อยละ 100 205026 100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
50.00
ผู้ป่วย STEMI ได้รับการตรวจไขมัน LDL และ มีค่า LDL < 70 mg/dl (≥ ร้อยละ 50) 205027 50.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<=
41.10
อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดสมอง (41.1 ต่อประชากรแสนคน) 205028 41.100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<=
7.00
19.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69) (7) 205004 7.000.005.070.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
80.00
19.2 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit (80) 205005 80.0020.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
65.00
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I63) ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทาง หลอดเลือดดำภายใน 60 นาที (65) 205029 65.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
70.00
1.1 ร้อยละ 70 การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน (70) 205006 70.0039.6974.320.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
93.00
1.2 ร้อยละ 93 การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง (93) 205007 93.0096.6986.490.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
40.00
2. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี (≥ ร้อยละ 40) 205008 40.0034.0625.060.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
60.00
3. ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี (≥ ร้อยละ 60) 205009 60.0053.7162.020.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
100.00
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่ปัจจุบันสูบบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้ ร้อยละ 100 205030 100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
50.00
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ได้รับการตรวจไขมัน LDL และ มีค่า LDL < 70 mg/dl (≥ ร้อยละ 50) 205031 50.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
60.00
1. ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (60) 205010 60.0044.9613.840.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
70.00
2. ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy (70) 205011 70.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
50.00
3. ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (50) 205012 50.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
50.00
4. ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy (50) 205013 50.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
1. มีระบบการจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปากในประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป ในระดับจังหวัด () 205014 0.170.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023-05-12 11:19:31
>=
40.00
2. ร้อยละของประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มารับบริการ ได้รับการตรวจช่องปากและคัดกรองรอยโรคในช่องปาก (40) 205015 40.0060.6318.1318.1316.07
7.29
23.98
22.68
1.05
44.33
26.75
2023-04-28 13:24:28
>=
100.00
3. จำนวนผู้ที่มีรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก ได้รับการตัดชิ้นเนื้อ (biopsy) และตรวจทางพยาธิวิทยา (100) 205016 100.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023-05-02 15:07:20
>=
90.00
1.1 ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่ม 607 (90) 205017 90.0075.6645.4945.5938.54
50.82
45.74
51.50
34.70
62.70
50.34
2023-05-29 14:39:23
>=
90.00
1.2 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ ≥ ร้อยละ 90 205018 90.0055.6347.9947.9945.72
46.17
47.80
52.57
44.39
54.28
51.78
2023-05-29 14:41:10
>=
2. มีผู้ปฏิบัติงาน SAT ที่ผ่านการอบรมอย่างเพียงพอ และมีการจัดทำ CIR ระดับจังหวัดและระดับเขตที่ชัดเจน ได้รับความเห็นชอบจาก นพ.สสจ. และผู้ตรวจราชการ () 205019 100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
80.00
3. ร้อยละของผู้บริหารระดับจังหวัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ICS & EOC 100 (80) 205020 80.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
60.00
4. มีทีม CDCU ที่ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าอำเภอละ 3 ทีม (60) 205021 60.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
5. มี Official document ของหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัดที่ระบุความเสี่ยงภัยที่สำคัญ อย่างน้อย 3 ภัย ()" 205022 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
6. Resource mapping สำหรับการรับมือภัยที่สำคัญ () 205023 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
7. มี operational plans สำหรับ 3 ภัยที่สำคัญ โดยระบุระบบบัญ ชาการที่สอดคล้องกับภัยที่สำคัญทั้ง 3 ภัยไว้ด้วย () 205024 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
8. มีแผน BCP สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป ที่สอดคล้องกับ operational plan () 205025 100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6. องค์กรสมรรถนะสูง

     
ข้อมูลจาก Cockpit66 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
<=
2.00
1.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 (2) 206001 2.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023-05-11 16:08:23
<=
4.00
1.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 6 (4) 206002 4.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023-05-11 16:10:29
>=
90.00
2. หน่วยบริการที่มีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ ระดับดีและดีมาก ร้อยละ 90 ขึ้นไป (90) 206003 90.00100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2023-05-11 16:19:34
>=
100.00
3. ร้อยละของการกำกับติดตามการลงทุนด้วยเงินบำรุง ตามนโยบายการลงทุน (100) 206004 100.00142.01142.01394.10
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2023-05-03 09:58:59

7. Area based

8. Innovative Healthcare

     
ข้อมูลจาก Cockpit66 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
20.00
1. ร้อยละกลุ่มผิดปกติโรคเบาหวาน (Diabetes : DM) ได้รับการตรวจยืนยัน และผลตรวจยืนยัน เป็นกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยโรคเบาหวาน (DM) ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลับเป็นกลุ่มปกติ (20) 208001 20.0056.340.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
20.00
2. ร้อยละกลุ่มผิดปกติโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension : HT) ได้รับการตรวจยืนยัน และ ผลตรวจยืนยัน เป็นกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดัน โลหิตสูง (HT) ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลับเป็นกลุ่มปกติ (20) 208002 20.0049.890.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
20.00
3 ร้อยละกลุ่มผิดปกติน้ำหนักเกิน (Body Mass Index : BMI ≥ 23) ได้รับการตรวจยืนยัน และผล ตรวจยืนยัน เป็นกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยโรคอ้วน (Obesity) ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลับเป็น กลุ่มปกติ (20) 208003 20.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
90.00
1. ความครอบคลุมของการมีสถานีสุขภาพ Health Station ในชุมชน ร้อยละ 90 (90) 208004 90.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
60.00
2.1 ร้อยละความครอบคลุมของผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าสู่ระบบ Line Official Account ร้อยละ 60 (60) 208005 60.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
80.00
2.2 ร้อยละการรับรู้การสื่อสารด้านสุขภาพของกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ผ่าน Line Official ร้อยละ 80 (80) 208006 80.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
50.00
3.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมค่าระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี ร้อยละ 50 (50) 208007 50.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
70.00
3.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมค่าระดับความดันโลหิตได้ดี ร้อยละ 70 (70) 208008 70.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00