1. PP&P Excellence

     
ข้อมูลจาก Cockpit66 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
<=
17.00
1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน (ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน) 301001 17.000.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
86.00
2. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 86) 301002 86.0041.9148.100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
35.00
3.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 35 ) 301004 35.0023.2492.590.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<=
23.00
4. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน (ไม่เกิน 23) 301005 23.007.820.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
95.00
5. ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan (ร้อยละ 95) 301006 95.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
50.00
6. ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan : ร้อยละ 50) 301007 50.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
30.00
7.1. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ (มากกว่าหรือเท่ากับ 30) 301008 30.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
30.00
7.2. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ (มากกว่าหรือเท่ากับ 30) 301009 30.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
70.00
8. อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน (ร้อยละ 70 ) 301010 70.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
85.00
9. ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 85) 301011 85.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
65.00
10. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Care System and Public Health Emergency Management :ร้อยละ 65) 301012 65.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
70.00
11.1. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน (≥ร้อยละ 70) 301013 70.0039.6974.320.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
93.00
11.2. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง (≥ร้อยละ 93) 301014 93.0096.6986.490.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
60.00
12. ร้อยละของจังหวัดต้นแบบการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 (ร้อยละ 60) 301015 60.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
50.00
13. ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต (ร้อยละ 50) 301016 50.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
30.00
14. ร้อยละสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด (ร้อยละ 30) 301017 30.003.613.610.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023-05-11 08:40:37
>=
30.00
15. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป :ร้อยละ 30) 301018 30.0042.8642.86100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
2023-05-09 10:59:42

2. Service Excellence

     
ข้อมูลจาก Cockpit66 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
52.00
16. จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 (3,500 ทีม) 302001 52.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
50.00
17. จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน (35 ล้านคน) 302002 50.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
75.00
18. ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชน (ร้อยละ 75) 302003 75.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<=
7.00
19.1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69 : < ร้อยละ 7) 302004 7.000.005.070.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
75.00
19.2. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit (≥ ร้อยละ 75) 302005 75.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023-03-13 10:34:02
>=
88.00
20.1 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (ร้อยละ 88) 302006 88.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
90.00
20.2 อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (ร้อยละ 90) 302007 90.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
30.00
21. ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านตามเกณฑ์พัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU province) ที่กำหนด ร้อยละ 30 ของจังหวัดทั้งหมด (23 จังหวัด) 302008 30.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<=
39.14
22. อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด ไม่เพิ่มขึ้นจาก ปีปฏิทิน 64 302009 39.140.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<=
3.60
23. อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน ( < 3.6 : 1000 ทารกเกิดมีชีพ) 302010 3.603.721.200.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
55.00
24. ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 55) 302011 55.0070.6480.6165.2465.7083.64
54.84
28.89
0.00
39.74
77.55
44.68
2023-05-29 08:00:02
>=
3.00
25. ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Community base : ร้อยละ 3) 302012 3.009.7311.071.992.050.75
1.49
2.56
3.21
3.74
0.00
5.83
2023-05-29 08:00:02
>=
35.00
26. ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 35) 302013 35.0039.6430.4627.9328.0223.10
39.31
23.84
51.79
24.42
35.76
24.83
2023-05-29 08:00:03
>=
80.00
27. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต (≥ร้อยละ 80) 302014 80.0052.82117.510.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<=
8.00
28.1. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (≤ 8.0 ต่อประชากรแสนคน) 302015 8.000.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
80.00
28.2. ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทําร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ 80) 302016 80.0089.0885.540.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<=
26.00
29. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired (< ร้อยละ 26) 302017 26.000.0044.820.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<=
20.00
30. Refracture Rate (< ร้อยละ 20) 302018 20.007.410.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<=
9.00
31.1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI (< ร้อยละ 9) 302019 9.000.001.550.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
60.00
31.2. ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด (≥ ร้อยละ 60) 302020 60.0056.2556.2556.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023-03-13 10:34:56
>=
60.00
31.3. ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด (≥ ร้อยละ 60) 302021 60.0056.2556.2556.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023-03-13 10:35:33
>=
60.00
32.1. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (≥ ร้อยละ 60) 302022 60.0044.9613.840.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
70.00
32.2. ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy (> ร้อยละ 70) 302023 70.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
50.00
32.3. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (> ร้อยละ 50) 302024 50.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
50.00
32.4. ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy (> ร้อยละ 50) 302025 50.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
66.00
33. ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มี eGFR ลดลงน้อยกว่า 5 ml/min/1.73m2/yr (≥ ร้อยละ 66) 302026 66.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
85.00
34. ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน (≥ ร้อยละ 85) 302027 85.0085.190.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023-03-13 10:38:43
>=
20.00
35. อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S) อัตราส่วนเพิ่มขี้นร้อยละ 20 จากอัตราส่วนของจำนวนผู้บริจาคอวัยวะสมองตายที่ได้รับการผ่าตัดนำอวัยวะออก ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล" 302028 20.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
58.00
36. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate: ร้อยละ 60 ) 302029 58.00100.0054.5154.516.06
95.77
60.42
44.44
100.00
26.67
22.22
2023-05-15 16:04:13
>=
75.00
37. ร้อยละของ ผู้ป่วย Intermediate care * ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน (≥ ร้อยละ 75) 302030 75.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
30.00
38. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery (≥ ร้อยละ 30 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดต่อปีในกลุ่มโรคที่ให้บริการ ODS) 302031 30.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<=
5.00
39. ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคต่างๆ ในโครงการ ODS/MIS ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) (< ร้อยละ 5) 302032 5.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
5.00
40.1. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ (ร้อยละ 5) 302033 5.009.607.277.152.41
5.77
9.38
16.67
11.54
2.63
20.34
2023-05-29 08:00:02
>=
50.00
40.2. ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ (ร้อยละ 50) 302034 50.00114.57364.15300.00314.442175.00
61.22
0.00
277.88
2250.00
400.00
5500.00
2023-05-29 08:00:02
>=
2.00
40.4. จำนวนงานวิจัยและการจัดการความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แยกตามเขตสุขภาพ (12 เขต) 1.งานวิจัยอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 2 เรื่อง 2.มีกิจกรรมการจัดการความรู้ อย่างน้อยเขต 302036 2.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<=
12.00
41. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit : < ร้อยละ 12) 302037 12.007.990.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
26.50
42. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ร้อยละ 26.5) 302038 26.5039.270.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<=
25.00
43. อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง (traumatic brain injury mortality : < ร้อยละ 25) 302039 25.000.9127.780.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
60.00
44. ร้อยละผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์ ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ (≥ร้อยละ 60) 302040 60.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
10.00
45. อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด (ร้อยละ 10 ) 302041 10.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
20.00
46. ร้อยละของศูนย์เวลเนส (Wellness Center) / แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับการยกระดับแบบมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรให้มีคุณค่าและมูลค่าสูงเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา (36 แห่ง) 302042 20.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3. People Excellence

     
ข้อมูลจาก Cockpit66 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
<=
4.00
47. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ ตำแหน่งว่างคงเหลือไม่เกินร้อยละ 4 (≥ 10 เขตสุขภาพผ่านเกณฑ์) 303001 4.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
2.00
48.1. หน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพระดับจังหวัด (2 แห่ง) 303002 2.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
2.00
48.2. หน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพระดับเขตสุขภาพ (2 แห่ง) 303003 2.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4. Governance Excellence

     
ข้อมูลจาก Cockpit66 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
92.00
49. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 92 ) 304001 92.0094.740.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
82.00
50. ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (ร้อยละ 82) 304002 82.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
70.00
51.2. ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) (ร้อยละ 70) 304004 70.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
100.00
52.1. ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (ร้อยละ 100) 304005 100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
90.00
52.3. ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (ร้อยละ 90) 304007 90.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
50.00
53.1. ร้อยละสถานบริการ ระดับ รพศ./รพท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service) ขั้นพื้นฐาน (The must) (ร้อยละ 60) 304008 50.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
50.00
53.2. ร้อยละสถานบริการ ระดับ รพช. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service) ขั้นพื้นฐาน (The must) (ร้อยละ 60) 304009 50.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
100.00
53.3. จำนวนสถานบริการต้นแบบของเขตสุขภาพ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service) ขั้นสูง (The best) (≥เขตสุขภาพ ละ 2 แห่ง) 304010 100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
50.00
54.1. ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี เพื่อยืนยันการเป็นผู้ให้บริการ (≥ร้อยละ 50) 304011 50.0092.9682.8182.8173.14
92.14
96.77
92.12
91.91
95.24
91.67
2023-05-15 09:51:08
>=
25.00
54.2. ร้อยละของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล และเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ (≥ร้อยละ 25) 304012 25.0010.681.061.060.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023-05-15 09:53:19
>=
7.00
55. จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด (เขตสุขภาพละอย่างน้อย 3 จังหวัดๆละอย่างน้อย 3 รพ. มีการให้บริการการแพทย์ทางไกลในกลุ่มเป้าหมาย (≥ 3,500 ครั้ง) 304013 7.0022.22100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2023-05-15 09:55:09
<=
2.00
58.1. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 7) (≤ ร้อยละ 2) 304016 2.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023-05-11 16:08:23
<=
4.00
58.2. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 6) (≤ ร้อยละ 4) 304017 4.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023-05-11 16:10:29
>=
15.00
59. จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด (≥ 15 เรื่อง) 304018 15.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00