ระบบช่วยค้นหา(SEQ)

1. ระบบค้นหา SEQ ออนไลน์ (Service)
2. ระบบค้นหาการให้ Lab Hba1c : LABTEST='0531601'
3. ระบบค้นหาการลบข้อมูล Data Correct (chronic_correct,diagnosis_opd_correct, diagnosis_ipd_correct,Diagnosis_opd,diagnosis_ipd,death_correct,ncdscreen_correct,service_correct,chronicfu_correct)
4. แสดงที่อยู่ Address Type
5. แสดงข้อมูล Prenatal
6. แสดงข้อมูล การฉีด EPI