บันทึก KPI

. อื่นๆ > การเบิกจ่ายกองทุน สปสช.ปี66
    3.การจัดสรรการฉีด DT อายุ 25ปี ขึ้นไป
บันทึกล่าสุด : 2023-10-04 10:59:25

* ผลงานคิดแบบ : สะสม
* เป้าหมายคิดแบบ : ทั้งปี
* การคิด % : ร้อยละ
* แหล่งข้อมูล : ยังไม่กำหนดค่าใน ฐานข้อมูล

จังหวัด

# จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
จังหวัด

อำเภอ

# อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
3701เมือง
3702ชานุมาน
3703ปทุมราชวงศา
3704พนา
3705เสนางคนิคม
3706หัวตะพาน
3707ลืออำนาจ

หน่วยบริการ

อำเภอ หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
370104095 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชือก ตำบลนาจิก
370104096 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเมย ตำบลดอนเมย
370104097 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
370104099 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างนกทา ตำบลสร้างนกทา
370104101 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคึมใหญ่ ตำบลคึมใหญ่
370104102 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแต้ ตำบลนาแต้
370104104 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาผือ
370104105 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบังพัฒนา
370104107 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์
370104109 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหมอม้า
370104110 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนโพธิ์
370104114 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะแซว
370110703 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
370113889 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวน
370204116 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนกุง
370204117 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเจริญ
370204118 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำเดือย
370210985 โรงพยาบาลชานุมาน
370304125 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไฮน้อย
370304126 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยก
370304127 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโพน
370304130 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาผาง
370304131 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดใหญ่
370310986 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
370404135 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานลาน
370410987 โรงพยาบาลพนา
370504140 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทอง
370504143 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกลาง
370504145 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสามสี
370510988 โรงพยาบาลเสนางคนิคม
370604148 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนหนามแท่ง
370604149 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเค็งใหญ่
370604150 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเลาะ
370604153 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างถ่อใน
370604154 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคู
370610989 โรงพยาบาลหัวตะพาน
370704161 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำท่วม
370704163 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชี
370704166 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมด
370704167 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลา
370704168 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง
370710990 โรงพยาบาลลืออำนาจ

หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 0 แห่ง


ลำดับ อำเภอ รหัสหน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ %