รายชื่อหน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
จำนวนประชากรรายอำเภอ จำแนกตามเพศ จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2557
จำนวนประชากรรายอำเภอ จำแนกตามรายกลุ่มอายุ จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2557
รายชื่อหมู่บ้าน หลังคาเรือน ประชากร แยกรายหมู่บ้าน รายหน่วยบริการ
อัตราป่วยผู้ป่วยนอก สูงสุด 10 อันดับ(แยกตามการวินิจฉัยโรค)
อัตราป่วยผู้ป่วยใน สูงสุด 10 อันดับ(แยกตามการวินิจฉัยโรค)