สถานะการส่งข้อมูลเข้าDatacenter
* การส่งข้อมูล 18 แฟ้ม
* การ Sync ข้อมูลเข้า DW

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

:: ข้อมูลพื้นฐาน ::
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร กลุ่มงาน/งาน สสจ.
ทำเนียบบุคลากรของ สอ./สสอ.
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูล MIS
ข้อมูล GIS
สถานการณ์โรค
แผนที่ SVG ไข้เลือดออก
ข้อมูล 18 แฟ้ม(Provis)
Download แบบฟอร์มต่างๆ
:: โปรแกรมระบบงาน ::
ตรวจสอบ กพ.7
ระบบบริหารงบประมาณ
ระบบระเบียนรายงาน
ฟลูออไรค์วานิช
:: กลุ่มงาน /งาน ::
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
งานพัฒนาบุคลากร
งานควบคุมโรค
งานทันตสาธารณสุข
ศูนย์ ICT
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานเอดส์และกามโรค
:: หน่วยงานในสังกัด::
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนางคนิคม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลืออำนาจ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวตะพาน
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
โรงพยาบาลชานุมาน
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
โรงพยาบาลพนา
โรงพยาบาลหัวตะพาน
โรงพยาบาลลืออำนาจ
โรงพยาบาลชานุมาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำปลีก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
:: ส่งไฟล์ให้หน่วยงาน ::
upไฟล์หนังสือราชการ
upไฟล์รายงานการประชุม
upไฟล์เชิญประชุม
upไฟล์การอบรม
upไฟล์ข่าวการประกวดราคา
:: อำเภอ ส่งไฟล์ให้ สสจ.::
ส่งไฟล์ ภาพกิจกรรม
ส่งหนังสือราชการ/ไฟล์ข้อมูล
ส่งรายงาน 18 แฟ้ม
ส่งรายงานระบาดวิทยา
ส่งรายงาน 12 แฟ้ม
ส่ง รง 504
ส่ง รง 505
ส่งรายงานการเงิน
ส่งการขึ้นทะเบียนสิทธิรักษา
:: ไฟล์ จาก รพช./สสอ./สอ.::
หนังสือราชการ/ไฟล์ข้อมูล
รายงาน 18 แฟ้ม
รายงาน 12 แฟ้ม
รายงานระบาดวิทยา
รง 504
รง 505
รายงานการเงิน
ขึ้นทะเบียนสิทธิรักษา
:: ความรู้ด้าน IT ::
เกร็ดความรู้ด้าน IT
บทความ IT
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมต่างๆ
:: รวม Web Link.::
กระทรวงสาธารณสุข
E-Inspection 2552
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดอำนาจเจริญ
OP Individual Data

สถานการณ์โรค
สถานการณ์โรครายวันของจังหวัดอำนาจเจริญ
สถานการณ์โรครายวัน (สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค)
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จาำกองค์การอนามัยโลก
 
แนวทางการเฝ้าระวังและปฏิบัติ
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A ( H1N1)
แนวทางการเฝ้าระวังและคัดกรอง สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
แนวทางการสอบสวนและควบคุมในโรงเรียน
แนวทางการสอบสวนและควบคุมในโรงเรียนในระยะต้นของการระบาดใหญ่
แนวทางปฏิบัติและอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523
แบบรายงานแบบสอบสวนโรค
แบบแจ้งผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) ในข่ายเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
แบบสอบสวนผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1 )
แบบติดตามผู้สัมผัสของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1)
แบบส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1)

 

Copyright ©2008 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โทร 0-4545-1512-3 ต่อ 110
E-mail: jun_s_th@yahoo.com:ซ่อมบำรุง