ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสำันักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
ถนนชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร 0-4545-1512-3 ต่อ 110