p
l

o

1 าน คบส.
1 งานยาและเวชภัณฑ์

1
งานเครื่องสำอาง
1 งานสถานพยาบาล
1 งานแพทย์แผนไท

 

วิสัยทัศน์งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

 

ยุทธศาสตร์แพทย์แผนไทย จังหวัดอำนาจเจริญ  แบ่งออก 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรและการผลิตยาสมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐาน                        

ยุทธศาสตร์ที่ 4: สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายหมอพื้นบ้านและอนุรักษ์ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาระบบสารสนเทศงานแพทย์แผนไทย

 

              การดำเนินการจัดทำทะเบียนข้อมูลด้านการแพทย์แผนไทย  ให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน ปีงบประมาณ  2559 จำนวน  6 กลุ่ม ได้แก่

                   กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะด้านการแพทย์แผนไทย         19 คน

กลุ่มหมอพื้นบ้าน                                                               836 คน

กลุ่มองค์การเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย         14 คน

กลุ่มนักวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย                          16 คน

กลุ่มผู้ผลิตหรือจำหน่ายยาแผนไทย                                   9 คน

กลุ่มผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร                                        54 คน

        รวมทั้งหมด 948 คน

และมีการจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ข้อมูลสะสมรวมทั้งสิ้น 1,276 รายการ เป็นตำรับยาแผนไทย  จำนวน 1,265 รายการ และเป็นตำราการแพทย์แผนไทย จำนวน 11 รายการ


 


 

 

 

t

1 สื่อประชาสัมพันธ์เอกสาร
1 สื่อประชาสัมพันธ์วิทยุ
1 แบบฟอร์มต่างๆ
1 PowerPoint

s

1 สืบค้นข้อมูล อย.
1 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1 E-submission
1
ข้อมูลผู้ประกอบการอำนาจเจริญ
- ผู้ประกอบการอาหาร
- ผู้ประกอบการร้านยา
- ผู้ประกอบสถานพยาบาล
- ผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอาง


l

1 กฎหมายยา
1 กฎหมายอาหาร
1 กฎหมายเครื่องสำอาง
1 กฎหมายสถานพยาบาล
1 รวมกฎหมายทุก พ.ร.บ.


y

1 ก.พ.ร

1คบส.ออนไลน์

1 E- Logistic

1 E-Inspection

1 สถานพยาบาล

4

4
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
366 หมู่2 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
โทร.0-4552-3250 ถึง 53 ต่อ 208 E- mail : amnat_kbs@hotmil.com