p
l

o

1 าน คบส.
1 งานยาและเวชภัณฑ์

1
งานเครื่องสำอาง
1 งานสถานพยาบาล
1 งานแพทย์แผนไท

 

 

 

 แบบฟอร์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

- สสธ-1 แบบคำร้อง
- สสธ-2 แบบคำร้องต่ออายุ
- สสธ-3 แบบตรวจมาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพ
- สสธ-4 แบบตรวจมาตรฐานนวดเพื่อสุขภาพ
- สสธ-5 แบบตรวจมาตรฐานนวดเพื่อเสริมสวย
- สสธ-6 ทะเบียนผู้ให้บริการ
- สสธ-7 แบบลงทะเบียนผู้รับบริกา1
- สสธ-8 ใบตรวจรับเอกสาร
- สสธ-17- 18,สสธ - 20-21คำเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการเพื่อสุขภาพ
- สสธ-19 หนังสือ แจ้งให้จัดหาผู้ดำเนินการ
- สสธ-22หนังสือยื่นคำร้อง
- หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้ดำเนินการสปา

 

 

แบบฟอร์มงานสถานพยาบาล

เกณฑ์การตั้งชื่อ สถานพยาบาล ตามกฎกระทรวง

 

 


 

 

 

t

1 สื่อประชาสัมพันธ์เอกสาร
1 สื่อประชาสัมพันธ์วิทยุ
1 แบบฟอร์มต่างๆ
1 PowerPoint

s

1 สืบค้นข้อมูล อย.
1 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1 E-submission
1
ข้อมูลผู้ประกอบการอำนาจเจริญ
- ผู้ประกอบการอาหาร
- ผู้ประกอบการร้านยา
- ผู้ประกอบสถานพยาบาล
- ผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอาง


l

1 กฎหมายยา
1 กฎหมายอาหาร
1 กฎหมายเครื่องสำอาง
1 กฎหมายสถานพยาบาล
1 รวมกฎหมายทุก พ.ร.บ.


y

1 ก.พ.ร

1คบส.ออนไลน์

1 E- Logistic

1 E-Inspection

1 สถานพยาบาล

4

4
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
366 หมู่2 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
โทร.0-4552-3250 ถึง 53 ต่อ 208 E- mail : amnat_kbs@hotmil.com