สถานะการส่งข้อมูลเข้าDatacenter
* การส่งข้อมูล 18 แฟ้ม
* การ Sync ข้อมูลเข้า DW

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

:: ข้อมูลพื้นฐาน ::
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร กลุ่มงาน/งาน สสจ.
ทำเนียบบุคลากรของ สอ./สสอ.
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูล MIS
ข้อมูล GIS
สถานการณ์โรค
แผนที่ SVG ไข้เลือดออก
ข้อมูล 18 แฟ้ม(Provis)
Download แบบฟอร์มต่างๆ
:: โปรแกรมระบบงาน ::
ตรวจสอบ กพ.7
ระบบบริหารงบประมาณ
ระบบระเบียนรายงาน
ฟลูออไรค์วานิช
:: กลุ่มงาน /งาน ::
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
งานพัฒนาบุคลากร
งานควบคุมโรค
งานทันตสาธารณสุข
ศูนย์ ICT
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานเอดส์และกามโรค
:: หน่วยงานในสังกัด::
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนางคนิคม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลืออำนาจ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวตะพาน
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
โรงพยาบาลชานุมาน
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
โรงพยาบาลพนา
โรงพยาบาลหัวตะพาน
โรงพยาบาลลืออำนาจ
โรงพยาบาลชานุมาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำปลีก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
:: ส่งไฟล์ให้หน่วยงาน ::
upไฟล์หนังสือราชการ
upไฟล์รายงานการประชุม
upไฟล์เชิญประชุม
upไฟล์การอบรม
upไฟล์ข่าวการประกวดราคา
:: อำเภอ ส่งไฟล์ให้ สสจ.::
ส่งไฟล์ ภาพกิจกรรม
ส่งหนังสือราชการ/ไฟล์ข้อมูล
ส่งรายงาน 18 แฟ้ม
ส่งรายงานระบาดวิทยา
ส่งรายงาน 12 แฟ้ม
ส่ง รง 504
ส่ง รง 505
ส่งรายงานการเงิน
ส่งการขึ้นทะเบียนสิทธิรักษา
:: ไฟล์ จาก รพช./สสอ./สอ.::
หนังสือราชการ/ไฟล์ข้อมูล
รายงาน 18 แฟ้ม
รายงาน 12 แฟ้ม
รายงานระบาดวิทยา
รง 504
รง 505
รายงานการเงิน
ขึ้นทะเบียนสิทธิรักษา
:: ความรู้ด้าน IT ::
เกร็ดความรู้ด้าน IT
บทความ IT
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมต่างๆ
:: รวม Web Link.::
กระทรวงสาธารณสุข
E-Inspection 2552
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดอำนาจเจริญ
OP Individual Data

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริ

1147 ขอข้อมูลจำนวนผู้ป่วยจากสาเหตุการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และบุหรี่ ปี พ.ศ. 2552 โดยนายนัฐวุฒิ พัวพิทยาเลิศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2010-02-03 16:00:44
1142 รับสมัครคัดเลือกหัวหน้าหมวดรถยนต์ โดยมารีนา ธานีวรรณ งานการเจ้าหน้าที่ 2010-02-03 10:42:04
1141 รายงานผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข เขต 13 โดยงานควบคุมโรค(อุไรวรรณ กุมภิโร) 2010-02-02 10:55:56
1140 ประกาศฯ กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร(แพทยสภา) ปี 53 โดยงานพัฒนาบุคลากรฯ (ชุติกาญจน์) 2010-02-02 09:14:35
1139 ประชาสัมพันธ์ประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยงานพัฒนาบุคลากรฯ (ชุติกาญจน์) 2010-02-02 09:07:48
1130 ติดตามรายงาน 0110 รง.5 ปีงบประมาณ 2552-2553 โดยนายนัฐวุฒิ พัวพิทยาเลิศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2010-01-26 15:47:15
1129 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ประจำปี 2553 โดยงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ (ชุติกาญจน์ คลังแสง) 2010-01-26 14:02:09
1128 ขอเชิญประชุม คปสจ.ครั้่งที่ 2/2553 วันที่ 1 กพ.2553 โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2010-01-26 09:16:08
1125 KPI รพ.สต. การตรวจราชการ 2553 โดยงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 2010-01-25 13:41:44
1124 รหัสสำหรับการ activation เครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยอัครพล วุฒิเสลา ศูนย์ ICT 2010-01-25 11:12:59
1121 ประชุมวิชาการระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่1_17-19กพ53 โดยนายนัฐวุฒิ พัวพิทยาเลิศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2010-01-22 16:48:34
1120 แผนที่แข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี เขต 13 จังหวัดอำนาจเจริญ โดยนายคมกฤษณ์ สุขไชย (ควบคุมโรค) 2010-01-22 14:40:58
1119 คณะกรรมการกลางพิจารณาคุณสมบัติและการประท้วง เขต 13 โดยนายคมกฤษณ์ สุขไชย 2010-01-22 10:31:55
1116 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี เขต 13 ครั้งที่ 31 แก้ไขล่าสุด(22/01/53) โดยทินกรณ์ ทองอินทร์ (งานควบคุมโรค) 2010-01-22 08:48:47
1113 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี เขต 13 ครั้งที่ 31 โดยทินกรณ์ ทองอินทร์(งานควบคุมโรค) 2010-01-21 15:04:13
1112 คำสั่งแต่งตังคณะกรรมการจัดเตรียมทีมนักกีฬา(แก้ไขล่าสุด) โดยควบคุมโรค(A) 2010-01-21 13:42:18
1111 หัวข้อการเขียนแผนงานโครงการ PP_A ปี 53 โดยนิยม ไชยอรรจนาภรณ์ 2010-01-21 13:08:06
1110 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมทีมนักกีฬา โดยทินกรณ์ ทองอินทร์(งานควบคุมโรค) 2010-01-21 11:33:02
1107 ขอเชิญประชุม 21 ม.ค. 53 โดยนายอภิชาติ วุฒิเสลา กลุ่มงานประกันสุขภาพ 2010-01-20 12:27:59
1102 ขอเขิญประชุมHNQA กลุ่ม2 โดยขนิษฐา พงศ์ศักพิบูรณงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลคุณภาพฯ 2010-01-20 10:38:07
1101 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัด โดยอรอนงค์ สุขไชย งานควบคุมโรค 2010-01-20 10:08:41
1100 การประชุม PMQA สสจ.อจ โดยนายศักดา บุญเฉลียว งานICT 2010-01-20 10:00:13
1099 โรงแรมในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยควบคุมโรค 2010-01-19 14:13:31
1098 ขอเชิญทีม SRRT เข้าร่วมประชุม โดยควบคุมโรค 2010-01-19 09:18:23
1097 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีเขต 13 ครั้งที่ 31 โดยคมกฤษณ์ สุขไชย 2010-01-18 14:06:25
1096 ตรวจบูรณาการโรงเรียนส่งเสริม โดยกล่มงานส่งเสริมสาธารรสุข 2010-01-18 13:39:52
1095 ขอเชิญ จนท.ผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิระดับอำเภอ/สอ.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ โดยนายอภิชาติ วุฒิเสลา 2010-01-18 11:17:55
1092 ขอข้อมูลการเกิดมีชีพ และเกิดไร้ชีพ ปี 2552 โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธสาสตร์สาธารณสุข 2010-01-14 16:37:58
1091 ขอเชิญเจ้าหน้าที่และ อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 2010-01-14 15:36:07
1090 ขอเชิญเจ้าหน้าที่และ อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยงานพัฒณาบุคลากรฯ 2010-01-14 09:30:59

 

หน้าแรก หน้าก่อน หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©2008 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โทร 0-4545-1512-3 ต่อ 110
E-mail: jun_s_th@yahoo.com:ซ่อมบำรุง