SEARCH  
 
กิจกรรมชาวปทุมราชวงศา

งานกายภาพบำบัดเชิงรุก เพื่อผู้พิการในเขตอำเภอปทุมราชวงศา

สถานีอนามัยหนองข่า

.

วันที่ 26 พฤษภาคม 2548 ตั้งแต่เวลา 13.30 . งานกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลปทุมราชวงศา ได้ออกให้บริการสำรวจผู้พิการแขนและขา