ร่างประกาศ TOR

Posted by งานพัสดุ

ลำดับที่
เรื่อง วันที่ปิดประกาศ วันสิ้นสุดการปิดประกาศ
10 ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference:TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาศูนย์บริการฉุกเฉิน ให้แก่โรงพยาบาลชุมชน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 23 กันยายน 2556 26 กันยายน 2556
9 ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference:TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 20 กันยายน 2556 23 กันยายน 2556
8 จ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารทันตกรรม ให้แก่ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 13 มิถุนายน 2556 16 มิถุนายน 2556
7 จ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้างให้แก่ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่งในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 6 ธันวาคม 2555 11 ธันวาคม 2555
6 จ้างก่อสร้างสิ่งก่อนสร้าง ให้แก่ โรงพยาบาลพนาและศูนย์แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพนา 22 ตุลาคม 2555 26 ตุลาคม 2555
5 ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference:TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชุมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 27 พฤษภาคม 2554 31 พฤษภาคม 2554
4 ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference:TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีอนามับทดแทน 7 เมษายน 2554 11 เมษายน 2554
3 ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference:TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชุมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 25 มีนาคม 2554 28 มีนาคม 2554
2 ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference:TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงผลิตสมุนไพร คสล. ที่ศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนา 24 มีนาคม 2554 28 มีนาคม 2554
1 ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference:TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 3 มีนาคม 2554 7 มีนาคม 2554
Email: areenan.s@moph.go.th
ลำดับที่
เรื่อง เอกสารแนบประกาศ
28 สอบราคาซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม. ครั้งที่ 2
27 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา ให้แก่โรงพยาบาลชานุมาน
26 สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 10 KVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) ครั้งที่ 2
25 สอบราคาซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม.
24 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาศูนย์บริการฉุกเฉิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23 ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 สอบราคาซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหวใจ
21 สอบราคาซื้อชุดวัสดุเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบส่งต่อภาคสนาม
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารทันตกรรม ให้แก่ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 สอบราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ ให้แก่ โรงพยาบาลเสนางคนิคม
18 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำเดือย อำเภอชานุมาน
17 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5 - 6 ให้แก่โรงพยาบาลเสนางคนิคม
16 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ fit for life
15 สอบราคาซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา
14 สอบราคาจัดซื้อครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
13 สอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงาน และห้องประชุม
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง ให้แก่ รพ.พนาและศูนย์แพทย์แผนไทย รพ.พนา
11 สอบราคาซื้อกระเป๋าพร้อมอุปกรณ์เยี่ยมบ้าน ครั้งที่ 2
10 สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล
9 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ไม่รวมทางระบายน้ำและไหล่ทาง ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลืออำนาจ
8 ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2
7 ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
6 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
5 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชุมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2
4 ประกวดราคาราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยทดแทน
3 ประกวดราคาราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารโรงผลิตสมุนไพร คสล. ที่ศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนา
2 ประกวดราคาราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
1 ประกวดราคาราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2554