ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรองรับการปรับบทบาทสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted on Tuesday April 24, 2018