การเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ สร้างโอกาสในการปลุกพลังการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนได้อย่างน่าอัศจรรย์                                                                 
จังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมา
ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา-พรรณวดี ได้เสด็จจังหวัดอำนาจเจริญ

ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ และเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ และเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญและวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ในการเสด็จตรวจเยี่ยม ผลการดำเนินงานโครงการฯ ณ จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๒ ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ มีผู้ทูลเกล้าถวายเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๑ คน  เป็นเงิน ๓๓๓,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป จำนวน ๘๘ คน เป็นเงิน ๔๘๕,๕๐๐ บาท น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท  ๒๘ คน เป็นเงิน ๑๙,๔๐๐ บาท นิตยสาร ๒,๐๐๐บาท ๒๐๗ คน เป็นเงิน ๔๑๔,๐๐๐ บาท ประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ยังมีความสนใจในกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE รวมทั้งต้องการติดตามข่าวสารขององค์ประธานกับสมาชิก เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารจึงได้สมัครสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE เป็นจำนวน ๑,๐๕๔ ราย เป็นเงิน ๓๐๘,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ,๕๕๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER
ONE จังหวัดอำนาจเจริญ และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอ   ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้ทูลเกล้าถวายเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๓ คน  เป็นเงิน ๙๙๐,๐๐๐ บาท และสมัครสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE เป็นจำนวน ๔๐๐ ราย เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ,๐๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)