ในปี  2560 จังหวัดอำนาจเจริญ ได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาเป็นปีที่ 15  พระองค์ท่านทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ที่มีโอกาสจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งหากเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดแล้ว ผลที่เกิดขึ้น ย่อมนำความเสียหายต่อตัวเยาวชนเอง ต่อครอบครัว ต่อชุมชนและประเทศชาติอย่างมหาศาล จังหวัดอำนาจเจริญ นำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มาดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา
          การเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ สร้างโอกาสในการปลุกพลังการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2549 เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญและเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 มกราคม 2554 เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ และเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญและวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ก่อให้เกิดความร่วมแรง ร่วมใจของทุก  ภาคส่วน ดำเนินงานภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์เข้มแข็ง มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการทั้งแผนงาน โครงการ บุคลากร  และงบประมาณ โดยมีองค์กรหลักร่วมกันสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับความสำเร็จจากการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE
ยุทธวิธีที่สำคัญ คือ การรวมพลังจากทุกภาคส่วนอย่าง บูรณาการเพื่อสานพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงห่วงใยและปรารถนาจะทำสิ่งดีเพื่อเด็กไทยและสังคมไทย ภายใต้การนำของ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและ ผู้บริหารทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ เพื่อพัฒนาเยาวชนคนอำนาจเจริญให้เป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข”และ โดยกำหนดแนวทางการทำงานแก่ทุกฝ่ายไว้ดังนี้
        การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เน้นหนักการดำเนินงานในเชิงป้องกันตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ให้มีการรับสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน และในสถานประกอบการ การสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงาน/ชุมชน จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในแต่ละสังกัด เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมมีความต่อเนื่องและมีคุณภาพ ให้มีสถานที่บำบัด     ผู้ติด/เสพยาเสพติดในสถานบริการสาธารณสุขครบทุกแห่ง และมีการวางแผนการดูแลช่วยเหลือในการบำบัดรักษา โดยทีมสหวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์สูงสุดคือ การลดอัตราการเสพ/ติด ยาเสพติด พร้อมทั้งฝึกอาชีพเพื่อการกลับไปเป็นคนดีของสังคม ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ของจังหวัดอำนาจเจริญ และบูรณาการเข้ากับการดำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พร้อมทั้งมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด จนถึง ระดับอำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้บูรณาการงาน/งบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ 
      จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นจังหวัดแรกในประเทศไทย ที่จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขแกนนำ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน เพื่อขยายเครือข่ายในชุมชน จังหวัดอำนาจเจริญและจะดำเนินการขยายผลอบรม    อสม. TO BE NUMBER ONE ให้ครบ 7,176 คน เพื่อเป็นพลังสนับสนุนการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนและสถานศึกษาและเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทย จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อีกทั้งยังได้บูรณาการงานที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตของสมาชิก TO BE NUMBER ONE เช่น โครงการ TO BE NUMBER ONE น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหายาเสพติด โครงการค่ายปฏิบัติธรรม TO BE NUMBER ONE น้อมนำพุทธธรรม พัฒนา EQ และได้สร้างกระแส TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นด้วยการนำศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้าน มาประยุกต์ให้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อีกด้วย
นอกจากนี้จังหวัดอำนาจเจริญยังมีผลงานเด่นด้านนวัตกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย
 - ครอบครัว TO BE NUMBER ONE
 - เวทีเยาวชน TO BE NUMBER ONE
 - ฟุตบอล TO BE NUMBER ONE
 - หมอลำ TO BE NUMBER ONE
และ TO BE NUMBER ONE สัญจร ซึ่งส่งผลให้เยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ ห่างไกลจากยาเสพติด ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป
           จากการดำเนินงานในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กับความสำเร็จที่มองเห็นเป็นรูปธรรมได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเข้มแข็งเกิดความรักความสามัคคีขึ้นในกลุ่มสมาชิก