ภายใต้แนวคิดการสร้างกระแสเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดผ่านสื่อและการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างสรรค์ต่างๆเพื่อให้เยาวชนและชุมชนได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคมสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหาสารเสพติดในกลุ่มตนเองเพื่อให้โอกาสการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติดในกลุ่มเป้าหมาย คือเยาวชนประชาชนทั่วไปเพื่อให้เยาวชนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของตนเอง

จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้น โดยองค์ประธานโครงการทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา     สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จจังหวัดอำนาจเจริญ
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2549 เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 มกราคม 2554 เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญและวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้ทูลเกล้าถวายเงิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,557,500 บาท   

ครั้งที่ 3 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้ทูลเกล้าถวายเงิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,070,000 บาท