๑. จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ในชมรมต่างๆ ในชุมชน ในสถานศึกษา ในสถานประกอบการและให้มีการดำเนินงานของศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ตามคู่มือการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ของกรมสุขภาพจิต ภายใต้แนวคิด ปรับทุกข์  สร้างสุข แก้ไขปัญหา  พัฒนา EQ” โดยในสถานศึกษาได้บูรณาการโครงการภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนในการช่วยเหลือป้องกันนักเรียน พัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครบทุกขั้นตอนและต่อเนื่อง บรรจุให้ศูนย์เพื่อนใจ    TO BE NUMBER ONE  เป็นหลักสูตร ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ให้บริการต่างๆ ในศูนย์เพื่อนใจ ศูนย์เพื่อนใจ    TO BE NUMBER ONE TO BE NUMBER ONE
๒. ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านต้นแบบงานบุญปลอดเหล้า เพิ่มขึ้น โดยมีหมู่บ้านตัวอย่าง คือ บ้านคำกลาง           ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองจังหวัดอำนาจเจริญ มีประชาชน ๑,๑๐๐ คน เลิกเหล้าได้ร้อยละ ๘๐