กิจกรรมการเข้าร่วมค่ายอบรมฟื้นฟูจิตใจในโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูจิตใจเยาวชนสมาชิก    “ใครติดยายกมือขึ้น” ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ของพระอาจารย์มหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) จังหวัดอำนาจเจริญส่งเยาวชนเข้าร่วมค่ายฯ จำนวน ๔ คน จาก ๒ กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มที่ ๑ เยาวชนจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๒ คน ได้เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ ๒-๕ เมษายน ๒๕๕๖ และกลุ่มที่ ๒ เยาวชนในสถานพินิจฯ จำนวน ๒ คน ได้เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ และเยาวชนทั้ง ๔ คน ได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา    สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖     ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ (ศอ.ปส.จ.อจ.) ได้บูรณการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ        พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๙ โดยมุ่งเน้นคุณภาพ ในทุกแผนในส่วนของแผนงานที่ ๒ เน้นผู้เสพเป็นผู้ป่วยสมอง  ติดยา ต้องนำเข้าบำบัดรักษาและฟื้นฟูอย่างเหมาะสม และต้องลดอัตราไม่กลับมาเสพซ้ำ รวมทั้งลดอัตราการ Drop Out
                ในปี ๒๕๕๕  มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด ระบบสมัครใจบำบัด  ตามโครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น”ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓,๔๘๔ ราย จากเป้าหมาย  ๒,๕๑๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๓๘.๔๗
               ในปี ๒๕๕๖  มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด ระบบสมัครใจบำบัด  ตามโครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐  กันยายน ๒๕๕๖ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๙๒๕ ราย จากเป้าหมาย ๑,๒๐๐ ราย  คิดเป็นร้อยละ ๑๖๐.๔
ในปี ๒๕๕๗  มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด ระบบสมัครใจบำบัด ตามโครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐  มกราคม ๒๕๕๗ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๘ ราย จากเป้าหมาย  ๑,๓๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๙
             ในปี ๒๕๕๘  มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด ระบบสมัครใจบำบัด ตามโครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๐ราย จากเป้าหมาย ๘๗๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๖.๗๐
            ในปี ๒๕๕๙  มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด ระบบสมัครใจบำบัด ตามโครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๙ ราย จากเป้าหมาย ๘๗๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๑
            
              ในปี ๒๕60  มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด ระบบสมัครใจบำบัด ตามโครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕60 รวมจำนวนทั้งสิ้น      ราย จากเป้าหมาย       ราย คิดเป็นร้อยละ