“เยาวชนส่วนใหญ่ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมักมีปัญหาทางด้านจิตใจที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในทางที่เหมาะสมได้ดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน จึงเป็นการป้องกันปัญหา    ยาเสพติดที่ตรงที่สุด”
จากพระดำรัสข้างต้น จังหวัดอำนาจเจริญจึงได้จัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชน  โดยการสนับสนุน ถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะให้แก่แกนนำเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ให้แก่เด็กและเยาวชน อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำครอบครัวและสมาชิก TO BE NUMBER ONE ให้มีสุขภาพจิตที่ดีมีจิตใจที่เข้มแข็งอันจะเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดในอนาคต