๑. ศึกษาดูงานการประเมินจังหวัด TO BE  NUMBER ONE / ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา/ชุมชนและสถานประกอบการที่จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ ๓-๔  มิถุนายน ๒๕๕๓ ประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุข   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ  เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ แรงงานจังหวัด ตัวแทนสถานประกอบการ กำนัน อสม. รวม ๒๕  คน
๒. ศึกษาดูงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทอง-ธานี ในวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๓ เพื่อนำเอาประสบการณ์ของชมรมต่างๆในประเทศ ที่ดำเนินงานจนประสบความสำเร็จมาประยุกต์ใช้ในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนผู้เข้าร่วม  ๘๐   คน
๓. จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าประกวดและร่วมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงแรมพลูแมน จ.ขอนแก่น จำนวน ๘๐ คน ได้รับรางวัลชนะเลิศจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับภาคฯ
๔. จังหวัด/ชมรม เข้าประกวดและร่วมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ วันที่   ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ เมืองทองธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ จังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ
๕. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกจังหวัดวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น จำนวนผู้เข้าร่วม ๒๐ คน
๖. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกจังหวัด  วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ มหกรรมTO BE NUMBER ONE ศรีสโธรเจริญราชธานี ณ โรงแรมพีเจอัมเมอรัล จังหวัดยโสธร มีเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานีและร้อยเอ็ด จำนวนผู้เข้าร่วม ๔๒ คน
๗. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกจังหวัด  วันที่ ๑๓-๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมการนำเสนอ/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  TO BE NUMBER ONE เครือข่ายอำนาจ-ขอนแก่น จำนวน ๒๐ คน
๘. จังหวัด/ชมรมเข้าประกวดและร่วมกิจกรรมมหกรรมร่วมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE             ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพลูแมน จ.ขอนแก่น วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐๐ คน
๙. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกจังหวัดวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE เครือข่ายอำนาจเจริญ-บึงกาฬ จำนวน ๒๐  คน
๑๐. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดยโสธร โดยมี สำนักบริหารการสาธารณสุข เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ  เมื่อวันที่  ๑๗  เดือนตุลาคม   ๒๕๕๕ จำนวนผู้เข้าร่วม     คน
๑๑. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี Challenger Hall ๒ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕  ทุกอำเภอเข้าร่วมเรียนรู้  จำนวน  ๑๐๐  คน ประกอบด้วย โรงเรียน  ชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานสาธารณสุข
๑๒. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมหกรรมตลาดนัดความรู้ TO BE NUMBER ONE BEYOND FRONTIES สู่ความยั่งยืนจังหวัดยโสธรและเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน ๓๐ คน จากผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ชมรม    TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชานุมานวิทยาคม และชมรม TO BE NUMBER ONE นาผือ
๑๓. การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๕๖ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย

๑๓.๑ ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE นำเสนอผลงานด้วยบุคคล จำนวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ,นพ.ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ,นางยุวรี สัตยพานิช แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ และนายจักรทิพย์ กีฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ รวมเข้าร่วมประกวด จำนวน ๒๐ คน
๑๓.๒ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE          เปือยหัวดง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐ คน
๑๓.๓ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดเล็ก-กลาง ได้แก่ ชมรม    TO BE NUMBER ONE BIG C อำนาจเจริญ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘ คน
๑๓.๔ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
     ๑) ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชานุมานวิทยาคม และโรงเรียนอำนาจเจริญ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน
     ๒) ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒ คน

๑๔. การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทอง-ธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการคณะกรรมการโครงการฯ นายแพทย์ภาสกร ไชยเศรษฐ โดยประเภทการประกวดของจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วยจังหวัด TO BE NUMBER ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๒ และชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา-อาชีวศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) ได้แก่ โรงเรียน    ชานุมานวิทยาคม การประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE มีการนำเสนอผลงานด้วยบุคคล ๔ ท่าน คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แรงงานจังหวัดและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ส่วนการแสดงจังหวัด TO BE NUMBER ONE ได้รับการสนับสนุนจากชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ การแสดงหน้าบูธ นิทรรศการได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนปทุม-       ราชวงศา ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้
จังหวัดอำนาจเจริญ สามารถรักษาจังหวัด TO BE NUMBER ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๒ และชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา-อาชีวศึกษา ระดับประเทศ

๑๕. การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประกวดระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย

๑๕.๑ ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE นำเสนอผลงานด้วยบุคคล จำนวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ,นพ.ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ,นางยุวรี สัตยพานิช แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ และนายเศรษฐสิทธิ์ ณุวงษ์ศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ รวมเข้าร่วมประกวด จำนวน ๓๐ คน
           ๑๕.๒ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE  ชุมชนเปือยหัวดงและชุมชนโค้งอร่าม  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐ คน
๑๕.๓ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดเล็ก-กลาง ได้แก่ ชมรม   TO BE NUMBER ONE BIG C อำนาจเจริญ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐ คน
๑๕.๔ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
                ๑) ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชานุมานวิทยาคม และโรงเรียนอำนาจเจริญ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐ คน
     ๒) ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ และวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐ คน
         ๑๖.  สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญและชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการของจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๑๖ คน ร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชมรม TO BE NUMBER ONE เอี่ยมเฮง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นชมรม TO BE NUMBER ONE พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ ๑ ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่
         ๑๗. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ค่ายรวมพลังเครือข่าย TO BE NUMBER ONE อีสานสร้างคนหัวใจเพชร” ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลล์ จังหวัดยโสธร มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ภาคอีสาน จำนวน ๒๐ ชมรม
         ๑๘. กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) TO BE NUMBER ONE มุ่งสู่ความสำเร็จระดับต้นแบบ ดีเด่น เงิน ทอง เพชร และยอดเพชร จังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔ คน

๑๙. การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย

         ๑๙.๑ ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE นำเสนอผลงานด้วยบุคคล จำนวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย นายสุทธินันท์ บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ,นพ.ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ,นางนภาพรรณ พิมพ์พิสุทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ และนายนายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ รวมเข้าร่วมประกวด จำนวน ๔๐ คน
         ๑๙.๒ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE  ชุมชนเปือยหัวดงและชุมชนโค้งอร่าม  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน
         ๑๙.๓ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดเล็ก-กลาง ได้แก่ ชมรม      TO BE NUMBER ONE บริษัทโตโยต้า อำนาจเจริญ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘ คน

         ๑๙.๔ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
              ๑) ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชานุมานวิทยาคม โรงเรียนอำนาจเจริญและโรงเรียนปทุมราช-วงศา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๕๐ คน
               ๒) ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ และวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๕ คน
         ๒๐. การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ งานมหกรรมรวมพลสมาชิก    TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งนำโดยนายสุทธินันท์ บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการประกอบด้วย นายแพทย์ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการคณะกรรมการโครงการฯ นางสาวนมิตา วายนต์ แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ และนายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ โดยประเภทการประกวดของจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วยจังหวัด TO BE NUMBER ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ ๑ และชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๒ ในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา-อาชีวศึกษา
          การประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE มีการนำเสนอผลงานด้วยบุคคล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำคณะนำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE และมีหัวหน้าส่วนราชการคือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แรงงานจังหวัดและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ร่วมนำเสนอผลงานดังกล่าว ส่วนการแสดงจังหวัด TO BE NUMBER ONE ได้รับการสนับสนุนจากชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ การแสดงหน้าบูธนิทรรศการได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนปทุมราชวงศาและเยาวชนประจำบูธนิทรรศการได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนอำนาจเจริญ ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้
จังหวัดอำนาจเจริญผ่านการประเมินจังหวัด TO BE NUMBER ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ ๑ และชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญผ่านการประเมินเป็นชมรม      TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๒ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ระดับประเทศ

         ๒๑. การประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสระบุรี ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ร่วมกับเครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒๒. การประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่         ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดยนายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายแพทย์ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวนมิตา วายนต์ แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ และนายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ นำจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดฯประกอบด้วย

          ๑. จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าประกวดเพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ ๒
๒. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ เข้าประกวดเพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๓ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา
๓.  ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ประกวดระดับดีเด่น ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา        
๔. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) ประกวดระดับดีเด่น ประกอบด้วย ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมราชวงศา ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชานุมานวิทยาคม และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอำนาจเจริญ      
๕. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ประกวดระดับดีเด่น ประกอบด้วย ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนโค้งอร่าม ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเปือยหัวดง และชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนโคกเลาะ       อำเภอหัวตะพาน
๖. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ประกวดระดับดีเด่น ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอำนาจเจริญ

ผลการประกวด
                    ๑. จังหวัดอำนาจเจริญ สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ ๒ ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค
          ๒. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๓ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ระดับภาค
          ๓. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ระดับภาค
                   ๔. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) ระดับภาค
                   ๕. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนโคกเลาะ ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ระดับภาค
            ๒๓. การร่วมเป็นวิทยากรการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีจังหวัดที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน ๔ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนมและจังหวัดอำนาจเจริญ

          ๒๔. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานจากจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

          ๒๕. การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ งานมหกรรมรวมพลสมาชิก    TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งนำโดยนายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายแพทย์ภาสกร      ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการคณะกรรมการโครงการฯ โดยประเภทการประกวดของจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย
                   ๑. จังหวัด TO BE NUMBER ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ ๒
                   ๒. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๓ ในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา-อาชีวศึกษา
                   ๓. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน เข้าประกวดประเภทชมรม   TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ระดับดีเด่น 
                   ๔. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมราชวงศา เข้าประกวดประเภทชมรม      TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) ระดับดีเด่น
                   ๕. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนโคกเลาะ อำเภอหัวตะพาน เข้าประกวดประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ระดับดีเด่น

          การประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE มีการนำเสนอผลงานด้วยบุคคล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำคณะนำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE และมีหัวหน้าส่วนราชการคือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แรงงานจังหวัดและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ร่วมนำเสนอผลงานดังกล่าว ส่วนการแสดงจังหวัด TO BE NUMBER ONE ได้รับการสนับสนุนจากชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ การแสดงหน้าบูธนิทรรศการได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนชานุมานวิทยาคม โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม ซึ่งมีผลการประกวดดังนี้
          ๑.จังหวัดอำนาจเจริญ เลื่อนระดับเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE มาตรฐานต้นแบบระดับทอง
          ๒.ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ เลื่อนระดับเป็นชมรม         TO BE NUMBER ONE มาตรฐานต้นแบบระดับเงิน ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา
                   ๓. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ได้รางวัลชนะเลิศ (ที่ ๑ของประเทศ) ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ระดับประเทศ ได้รับพระราชทานโล่พร้อมเงินรางวัล
                   ๔. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนโคกเลาะ อำเภอหัวตะพาน ได้รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๓ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ได้รับพระราชทานโล่พร้อมเงินรางวัล
                      ๕. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๔ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา)ดีเด่น ระดับประเทศ
๒๖. การประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่        2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดยนายสิริรัฐ ชุมอุปการ     ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวนมิตา วายนต์ แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ นายชัยพร รัตนแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอหัวตะพาน และนายนิยม    รักพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ครู นักเรียน สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONEเข้าร่วมประกวดฯประกอบด้วย
                   1. จังหวัด TO BE NUMBER ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1
                   2. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1 ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา
                   3. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา  
                   4. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมราชวงศา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
                   5. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนโคกเลาะ อำเภอหัวตะพาน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน 
                   ประเภทดีเด่น
                   1. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ เข้าประกวดประเภทชมรม   TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา  
          2.ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เข้าประกวดประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
                   3. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชานุมานวิทยาคม  อำเภอชานุมาน เข้าประกวดประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา
                   4. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเปือยหัวดง  อำเภอลืออำนาจ เข้าประกวดประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค
                   5. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนห้วยทม อำเภอชานุมาน เข้าประกวดประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค
                    6. ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอำนาจเจริญ เข้าประกวดประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

ผลการประกวด
                    1. จังหวัดอำนาจเจริญ สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้ได้
          2. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้ได้
          3. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้ได้
                   4. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้ได้
                   5. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนโคกเลาะ อำเภอหัวตะพาน สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้ได้
                    6. ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอำนาจเจริญ ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                   7. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
                   8. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเปือยหัวดง  อำเภอลืออำนาจ ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ