๑. จัดมหกรรมเรียนรู้เครือข่ายจังหวัด TO BE NUMBER ONE  อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี สุรินทร์ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การดำเนินกิจกรรมTO BE NUMBER ONE  และเตรียมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ หอประชุม       พญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
              ๑.๑ กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์จังหวัด  TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ เครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และสุรินทร์โดยวิทยากรจากทั้ง ๓ จังหวัดได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์จังหวัด
              ๑.๒ การนำเสนอกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชนต้นแบบจากชุมชนแคนน้อย ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร      
              ๑.๓ การนำเสนอกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ชมรม  TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการต้นแบบโรงงานผลิตชุดชั้นใน SABENA จากจังหวัดยโสธร
   ๑.๔ การนำเสนอกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาต้นแบบจากโรงเรียนปทุมพิทยาคมอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
              ๑.๕ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบจังหวัดอำนาจเจริญ ระดับอำเภอ ๗ อำเภอ ประเภทสถานศึกษา จำนวน ๖ โรงเรียน ประเภทชุมชนจำนวน ๗ ชุมชน ประเภทสถานประกอบการจำนวน ๓ แห่ง และมีการนำเสนอความสามารถของเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับอำเภอจำนวน ๒๗ คน
    ๑.๖ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักบริหารกลาง กระทรวงสาธารณสุข เพื่อถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จากการนำเสนอผลการพัฒนากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ชมรม TO BE NUMBER ONE รวมทั้งการพิจารณาคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับจังหวัดซึ่งจะเป็นตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญเข้าประกวดระดับ     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          ๒. จัดมหกรรม TO BE NUMBER ONE นำอำนาจเจริญ สู่ Paradise of E-SAN สวรรค์บ้านเฮาเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การประกวด จังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นการขยายผลต่อยอดการพัฒนาชมรมและเปิดโอกาสให้สมาชิกเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่การขยายผลและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนและเพื่อให้สมาชิกเครือข่าย TO BE NUMBER ONE มีกำลังใจมีความผูกพันพร้อมที่จะช่วยเหลือกันร่วมแรงร่วมใจกันทำงานภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างจริงจังต่อเนื่องซึ่งจะทำให้เกิดเป็นพลังแผ่นดินอย่างแท้จริงกิจกรรมประกอบด้วยการจัดบูทนิทรรศการแสดงกิจกรรมผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของ อำเภอ TO BE NUMBER ONE ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ในชุมชน ในสถานประกอบการ และในเรือนจำ วิทยากรได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ สมาชิก TO BE NUMBER ONE ในหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา       สถานประกอบการ และคณะกรรมการดำเนินงานระดับจังหวัด จำนวน ๑,๐๐๐ คน
          ๓. วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประกวดระดับภาค ครั้งที่  ๑ ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ มีเครือข่ายที่เข้าร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วยชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน สถานประกอบการ และในสถานศึกษา จำนวน ๖๕ คน
๔. ศึกษาดูงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหายาเสพติด เพื่อให้สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตให้เหมาะสมกับบริบทในหมู่บ้าน/ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จากหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้ง ๗ อำเภอ จำนวน ๘๐ คน โดยได้กำหนดศึกษาดูงาน ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
           ๕. จัดมหกรรม TO BE NUMBER ONE นำอำนาจเจริญ สู่ Paradise of E-SAN สวรรค์บ้านเฮาเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การประกวด จังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกเครือข่าย   TO BE NUMBER ONE ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานซึ่งกันและกันกิจกรรมประกอบด้วยการจัดบูธนิทรรศการแสดงกิจกรรมผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของ อำเภอ    TO BE NUMBER ONE ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ในชุมชน ในสถานประกอบการ และในเรือนจำ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ สมาชิก TO BE NUMBER ONE ในหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และคณะกรรมการดำเนินงานระดับจังหวัด จำนวน ๕๐๐ คน

            ๖. จัดมหกรรม TO BE NUMBER ONE เพื่อรับการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE มาตรฐานดีเด่น พร้อมเป็นต้นแบบระดับประเทศ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีนางศรีสุดา สิงห์ไพร เป็นประธานคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด โดยมีนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงาน ในมหกรรมประกอบด้วยการจัดบูธ นิทรรศการแสดงกิจกรรมผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของอำเภอ TO BE NUMBER ONE ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ในชุมชน ในสถานประกอบการ และในเรือนจำ ๑๖ บูธ
            ๗. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการเข้าร่วมกิจกรรมและจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบกิจการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ศาลากลางจังหวัดชั้น ๒ โดยมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งหมด ๑๔ แห่ง ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ขอเข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในปี ๒๕๕๕

            ๘. ร่วมกับกลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ในการขยายเครือข่ายครอบครัว TO BE NUMBER ONE ไปยังกลุ่มผู้สูงอายุของจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ มีการประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE ครอบครัว TO BE NUMBER ONE และจัดบูธนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE
            ๙. ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชานุมานวิทยาคมเตรียมขยายเครือข่ายสู่เมืองไซยภูทอง แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

            ๑๐. มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ มีชมรมเข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานในมหกรรมฯ จำนวน ๑๓ ชมรม มีผู้กลุ่มเป้าหมายคือ สมาชิก TO BE NUMBER ONE ในหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และคณะกรรมการดำเนินงานระดับจังหวัด เข้าร่วมจำนวน ๓๕๐ คน
   ๑๑. กิจกรรมเตรียมความพร้อมประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ มีชมรมตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมเตรียมความพร้อม จำนวน ๕ ชมรม เพื่อเข้าร่วมประกวดจังหวัด/ชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖           ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น รวม ๖๕ คน ประกอบด้วย
 - ชมรม TO BE NUMBER ONE เปือยหัวดง
           - ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชานุมานวิทยาคม และโรงเรียนอำนาจเจริญ
           - ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
           - ชมรม TO BE NUMBER ONE BIG C อำนาจเจริญ

            ๑๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครอบครัว TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๕๖            โดยกำหนดให้ทุกอำเภอคัดเลือกครอบครัว TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๕๖ อำเภอละ ๑ ครอบครัว (ยกเว้นอำเภอเมือง จำนวน ๓ ครอบครัว) รวม ๙ ครอบครัว มานำเสนอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดครอบครัว TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมพญานาครินทร์  ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  ครอบครัวและสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  ๕๐๐  คน การประกวดคัดเลือกแบ่งเป็นครอบครัว TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น และระดับดี ผลการคัดเลือกมีคะแนนครอบครัว TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น ๘ ครอบครัว ระดับดี ๑ ครอบครัว

            ประเภท ครอบครัว TO BE NUMBER ONE  ระดับดีเด่น จำนวน ๘ ครอบครัว ได้แก่ ๑) ครอบครัว    เข็มทอง ๒) ครอบครัวศรีเจริญ ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ๓) ครอบครัววรรณโพธิ์ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ๔) ครอบครัวนัดดาวงค์ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน ๕) ครอบครัวศรีสุวรรณ ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ ๖) ครอบครัววงษาสาร ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา ๗) ครอบครัว  หน่อปราม ตำบลจานลาน อำเภอพนา ๘) ครอบครัวหลักทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม
            ประเภท ครอบครัว TO BE NUMBER ONE  ระดับดี จำนวน ๑ ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัว     นาคสุด ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน


            ๑๓. จัดมหกรรม TO BE NUMBER ONE เครือข่ายอำนาจเจริญ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับการประเมินจังหวัด TO BE NUMBER ONE มีชมรมทุกประเภทจัดบูธนิทรรศการ จำนวน ๑๔ บูธ เมื่อวันที่        ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๔๐๐ คน
            ๑๔. มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.        ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีการประกวดแบ่งเป็น ประเภท ๓ ประเภทดังนี้ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนและประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ มีชมรมเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน จำนวน

๙ ชมรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๔๐๐ คน เพื่อเข้าร่วมการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๗ โดยจัดการประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้
๑. ตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ และชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิค   หัวตะพาน
๒. ตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชานุมานวิทยาคม อำเภอชานุมาน
๓. ตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชน  เปือยหัวดง อำเภอลืออำนาจ และชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนโค้งอร่าม อำเภอปทุมราชวงศา
๔. ตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอำนาจเจริญ

๑๕. เตรียมความพร้อมจังหวัด/ชมรมฯ เพื่อเตรียมการประกวดระดับภาค (เสมือนจริง) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โดยชมรมฯตัวแทนจังหวัดที่จะเข้าประกวดในระดับภาค มานำเสนอทั้งหมด ๗ ชมรม

๑๖. จัดมหกรรม TO BE NUMBER ONE เพื่อรับการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๓ (เลื่อนสถานะต้นแบบระดับเงิน) ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗    ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีนางสุดา วงศ์สวัสดิ์ เป็นประธานคณะกรรมการ โดยมีนายอภิชาติ งามกมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ     นพ.ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงาน           ในมหกรรมประกอบด้วยการจัดบูธ นิทรรศการแสดงกิจกรรมผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของอำเภอ TO BE NUMBER ONE ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ในชุมชน ในสถานประกอบการ และในเรือนจำ ๑๒ บูธ

๑๗. การรับการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโครงการ TO BE NUMBER ONE  จากคณะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดจากจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๕๕ คน เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญและศูนย์เรียนรู้ TO BE NUMBER ONE สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

๑๘. การจัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE อำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๕๘    ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญมาเป็นประธานในพิธี เพื่อคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีชมรมเข้าร่วมการนำเสนอผลงานจำนวน ๑๑ ชมรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ   ๓๕๐ คน ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกชมรมตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้
     ๑. ตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
     ๒. ตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุม-  ราชวงศา และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอำนาจเจริญ
               ๓. ตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน  ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเปือยหัวดง อำเภอลืออำนาจ ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนโค้งอร่าม อำเภอปทุมราชวงศา
     ๔. ตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทโตโยต้า อำนาจเจริญ
     ๕. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ได้เข้ารักษามาตรฐานชมรม     TO BE NUMBER ONE พร้อมเป็นต้นแบบระดับภาค
๑๙. เตรียมความพร้อมจังหวัด/ชมรมฯ เพื่อเตรียมการประกวดระดับภาค (เสมือนจริง) วันที่          ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยชมรมฯตัวแทนจังหวัดที่จะเข้าประกวดในระดับภาค มานำเสนอทั้งหมด ๘ ชมรม
๒๐. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ (ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ซาบีน่า จำกัด มหาชน) โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญและชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการในจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ณ ชิตสกนธ์    รีสอร์ท จังหวัดอำนาจเจริญ มีตัวแทนชมรมฯเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาก ๒๓ ชมรม จำนวน ๔๐ คน
๒๑. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอำนาจเจริญบูรณาการร่วมกับกิจกรรมของทางโรงเรียน ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนอำนาจเจริญ โดยมีสมาชิกชมรมฯเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๗๐๐ คน

๒๒. จัดมหกรรม TO BE NUMBER ONE เพื่อรับการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ ๑ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีนางนาตยา   ทฤษฎิคุณ เป็นประธานคณะกรรมการ โดยมีนายวรพันธุ์     สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ นพ.ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงาน ในมหกรรมประกอบด้วยการจัดบูธ นิทรรศการแสดงกิจกรรมผลการดำเนินงาน  TO BE NUMBER ONE ของ อำเภอ TO BE NUMBER ONE ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ในชุมชน ในสถานประกอบการ และในเรือนจำ ๙ บูธ

๒๓. การจัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE อำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๕๙      ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา๐๘.๓๐ –๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โดยมีนายแพทย์ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ มาเป็นประธานในพิธี เพื่อคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๕๙  โดยมีชมรมเข้าร่วมการนำเสนอผลงานจำนวน ๑๐ ชมรม ใน ๔ ประเภท มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๓๐๐ คน ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกชมรมตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผลการประกวดได้ชมรมตัวแทนจังหวัดในระดับดีเด่น จำนวน ๘ ชมรม/๔ ประเภท และชมรมต้นแบบ ๑ ชมรม ดังนี้
               ๑. ตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

               ๒. ตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมราชวงศา  ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียน      ชานุมานวิทยาคม และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอำนาจเจริญ
     ๓. ตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนโค้งอร่าม ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเปือยหัวดง  อำเภอลืออำนาจ และชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนโคกเลาะ อำเภอหัวตะพาน

     ๔. ตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน-ประกอบการ ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอำนาจเจริญ
               5. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ได้เข้ารักษามาตรฐานชมรม     TO BE NUMBER ONE พร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒๔. เตรียมความพร้อมจังหวัด/ชมรมฯ เพื่อเตรียมการประกวดระดับภาค (เสมือนจริง) วันที่         ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญโดยชมรมฯตัวแทนจังหวัดที่จะเข้าประกวดในระดับภาค มานำเสนอทั้งหมด ๙ ชมรม มีนายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มาเป็นประธาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะชมรม

๒5. จัดมหกรรม TO BE NUMBER ONE เพื่อรับการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ ๑ ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม ๒๕๕9 ณ หอประชุมพญานาครินทร์  ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีนายสันติสุข สันติศาสนสุข เป็นประธานคณะกรรมการ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ พละศักดิ์ และนายมนัสวัชร์ บุญสมวัฒนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งสองท่าน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ นพ.ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงาน ในมหกรรมประกอบด้วยการจัดบูธ นิทรรศการแสดงกิจกรรมผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของ อำเภอ TO BE NUMBER ONE ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ในชุมชน ในสถานประกอบการ และในเรือนจำ 14 บูธ และกรรมการได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ชุมชนโคกเลาะ และโรงเรียนปทุมราชวงศา    ซึ่งทุกชมรมฯต่างตั้งใจเตรียมต้อนรับคณะประเมินติดตามประเมินผล และนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE อย่างเข้มแข็ง

๒6. การจัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE อำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่28 ธันวาคม 2559 เวลา๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. ณ ห้องคณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เลขานุการโครงการฯเพื่อคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕60 โดยมีชมรมเข้าร่วมการนำเสนอผลงานคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญเข้าประกวดระดับดีเด่น จำนวน 8 ชมรม ครบทั้ง ๔ ประเภทการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังมีชมรมที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ จำนวน 3 ชมรม รวมทั้งหมด 12 ชมรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 15๐ คน เพื่อคัดเลือกชมรมตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕60 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น มีดังนี้
           ๑. ตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัย- อาชีวศึกษาเอกวรรณอำนาจเจริญ

           ๒. ตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนอำนาจเจริญ และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียน    ชานุมานวิทยาคม
           ๓. ตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE   ชุมชนเปือยหัวดง อำเภอลืออำนาจ และชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนห้วยทมน้อย อำเภอชานุมาน
           ๔. ตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน-ประกอบการ คือ ชมรม TO BE NUMBER ONE         บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอำนาจเจริญ
           5. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ได้เข้ารักษามาตรฐานชมรม TO BE NUMBER ONE พร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
           6. ชมรม TO BE NUMBER ONE ได้เข้ารักษามาตรฐานชมรม TO BE NUMBER ONE พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 ชมรม คือ โรงเรียนปทุมราชวงศา วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพานและชุมชนโคกเลาะ

๔. เตรียมความพร้อมจังหวัด/ชมรมฯ เพื่อเตรียมการประกวดระดับภาค (เสมือนจริง) วันที่           ๒5 มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  โดยชมรมฯตัวแทนจังหวัดที่จะเข้าประกวดในระดับภาค มานำเสนอทั้งหมด 10 ชมรม มีนาย  วิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มาเป็นประธาน พร้อมทั้งนายแพทย์ประภาส     วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ ให้กำลังใจ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะชมรม

ในปี ๒๕๕๘ ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE โดย
๑. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชานุมานวิทยาคม และชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กับกลุ่มเยาวชนและกลุ่มสตรีเมืองไซภูทอง เมืองสองคอน แขวง สะหวันนะเขต สปป.ลาว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีท่าน    ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานและนายอำเภอชานุมาน ร่วมเป็นเกียรติมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก         ๒ ประเทศ จำนวน ๘๐ คน
๒. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระหว่างประเทศกับ สปป.ลาว ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่าง นายแพทย์ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญและเจ้าแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
๓. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ชมรม      TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอำนาจเจริญและชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญกับคณะเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณสุข แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ณ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม เมื่อวันที่    ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก ๒ ประเทศ จำนวน ๗๐ คน


          งานสัมมนาการจัดการองค์ความรู้เครือข่าย TO BE NUMBER ONE ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัย   ราชภัฎเชียงราย มีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานในพิธีเปิด และมีเครือข่ายสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน ๑๕๐ คน

ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในนามโครงการ TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา ๑๙.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จ     พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร โดยนายสิริรัตน์ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ          นายกัญจน์ณัฎฐ์ เจริญชัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และนายสุขเกษม ร่วมสุข             ผู้ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้แทนจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลในครั้งนี้ พร้อมสมทบทุนร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

            จากการที่จังหวัดอำนาจเจริญ   ได้ดำเนินการสร้างเครือข่าย   มีเครือข่ายในการขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE   ได้จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในจังหวัด  จำนวน 31 ครั้ง และนอกจังหวัดจำนวน ๒7 ครั้ง  และมีเครือข่ายจังหวัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จำนวน  ๑9  จังหวัด