เน้นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสมาชิกเพื่อให้การร่วมมือร่วมใจป้องกันปัญหายาเสพติดมีความต่อเนื่องและยั่งยืน ในรูปแบบของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและเอกชนในระดับประเทศและระดับพื้นที่
     มีวัตถุประสงค์เพื่อ
     ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE และผู้เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการ      TO BE NUMBER ONE ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
     ๒. เพื่อผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE สำหรับเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดอำนาจเจริญ
     ๓. เพื่อให้สมาชิกเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่การขยายผลและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
๔. เพื่อให้สมาชิกเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดอำนาจเจริญ  ให้มีกำลังใจมีความผูกพันพร้อมที่จะช่วยเหลือกันร่วมแรงร่วมใจกันสร้างครอบครัวให้อบอุ่น อย่างจริงจังต่อเนื่องซึ่งจะทำให้เกิดเป็นพลังแผ่นดินอย่างแท้จริง

               จังหวัดอำนาจเจริญเชื่อมั่นในเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ที่เข้มแข็ง  จึงอบรมเติมความรู้ เติมความคิด เติมแรง เติมพลัง สร้างปณิธานร่วมที่จะนำจังหวัดอำนาจเจริญไปสู่เมืองในฝัน “สวรรค์บ้านเฮา”   บ้านน่าอยู่ของเยาวชน  สำหรับเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือเยาวชนในและนอกสถานศึกษา เชื่อมโยงกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างเครือข่ายระดับครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา ส่วนเครือข่ายการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ ดำเนินการร่วมกันหลายภาคส่วน เน้นการจูงใจให้ยกมือเข้าสู่ระบบการบำบัดแบบสมัครใจ เมื่อผ่านการบำบัดแล้ว ได้รับการเยี่ยมให้กำลังใจ ให้กลับไปศึกษาต่อและมีอาชีพรองรับ