กุมภาพันธ์ 2561
  อา พฤ
(05)         01 02 03
(06) 04 05 06 07 08 09 10
(07) 11 12 13 14 15 16 17
(08) 18 19 20 21 22 23 24
(09) 25 26 27 28      
เมษายน 2561
  อา พฤ
(14) 01 02 03 04 05 06 07
(15) 08 09 10 11 12 13 14
(16) 15 16 17 18 19 20 21
(17) 22 23 24 25 26 27 28
(18) 29 30          
นายแพทย์ประภาส วีระพล
มีนาคม 2561

ปฏิทินทั่วไป
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
        01
02
ดูรายการนี้8:30» ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"พระบิดาแห่งมาตร
ดูรายการนี้13:30» ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จ.อจ. ณ ห้องประชุม
03
04 (สัปดาห์ 10)
ดูรายการนี้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ ณ รร.เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์
05
ดูรายการนี้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ ณ รร.เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์
06
ดูรายการนี้13:30» ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.อจ. ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ศาลากลาง
07
08
ดูรายการนี้13:30» ประชุมพิจารณาร่างประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สา
09
ดูรายการนี้9:30» ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมราชส
ดูรายการนี้10:30» ประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติ จ
10
11 (สัปดาห์ 11)
12
ดูรายการนี้13:30» ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน TO BE NUMBER ONE AMNATCHAROEN ACADEMY ณ ห้องประชุมดอกจ
13
ดูรายการนี้ประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอร์รั่มเมือ
14
ดูรายการนี้ประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอร์รั่มเมือ
15
ดูรายการนี้ประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอร์รั่มเมือ
16
ดูรายการนี้ประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอร์รั่มเมือ
17
18 (สัปดาห์ 12)
19
ดูรายการนี้13:30» ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ณ ห้องประชุมชั้น 1 ข้าง ICT สสจ.อจ.
20
ดูรายการนี้10:09» ประธานในพิธีเปิดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สนามสวนมิ่งมงคล อ.เมือง จ.อจ.
ดูรายการนี้10:30» ประชุมโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด
ดูรายการนี้14:30» ประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติ จ
21
ดูรายการนี้ออกประเมินผลงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ประจำปี 2561 ณ อ.เสนางคนิคม
ดูรายการนี้9» ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุม ชั้น9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น รพ.50พร
22
ดูรายการนี้ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดำเนินงานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่ง
ดูรายการนี้13:30» ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ
23
ดูรายการนี้ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดำเนินงานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่ง
ดูรายการนี้8:30» ออกประเมินผลงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ประจำปี 2561 ณ รพ.หัวตะพาน
ดูรายการนี้8:30» ออกประเมินผลงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ประจำปี 2561 ณ อ.เสนางคนิคม
ดูรายการนี้10:30» ประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติ จ
24
25 (สัปดาห์ 13)
26
ดูรายการนี้ออกประเมินผลงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ประจำปี 2561 ณ สสอ.ลืออำนาจ
27
ดูรายการนี้ออกประเมินผลงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ประจำปี 2561 ณ สสอ.ลืออำนาจ
ดูรายการนี้14:30» ประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติ จ
28
ดูรายการนี้13:30» ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น (ม.41) ณ ห้องประชุม ชั้น
29
ดูรายการนี้10» ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระม
30
ดูรายการนี้10:30» ประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติ จ
31
ดูรายการนี้10:30» พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเ็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา[ พิมพ์หน้านี้! ]

 
 

Free Hit Counters
Free Web Counter