top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


สรุปผลการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2555 PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Thursday, 08 December 2011 09:59

เรียน ผอก.รพท.อำนาจเจริญ/ผอก.รพช. และ สสอ.ทุกแห่ง

         ด้วย สสจ.อำนาจเจริญ  ขอส่งสรุปผลการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2555 ของหน่วยบริการในสังกัดของท่าน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาหน่วยบริการทุกประเภท ให้มีความสมบรูณ์และต่อเนื่องต่อไป  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Evaluate _Health fac 55.rar

Last Updated on Thursday, 08 December 2011 13:39
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249