top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่วนภูมิภาค" PDF Print E-mail
Written by สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT)   
Wednesday, 01 August 2012 11:46

เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่วนภูมิภาค

(ณ จังหวัดอุบลราชธานี)"   ที่โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
           ๑.ความรู้เรื่องประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
     โดย นายโสรัจ สุขถาวร Download
  ๒.ความรู้เรื่องเศรษฐกิจไทยในบริบทประชาคมอาเซียน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
     โดย นางสาววัชรี อิทธิอาวัชกุล Download
  ๓.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
     โดย นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ Download
Last Updated on Wednesday, 01 August 2012 13:00
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249