top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์
 


จังหวัดอำนาจเจริญ ไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี ๒๕๕๓ (ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ) PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 16 June 2010 13:22

 
                           เมื่่่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๕๓  นายบุญสนอง  บุญมี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  ตามโครงการรณรงค์ จังหวัดอำนาจเจริญ ไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี ปี ๒๕๕๓  ณ  ห้องประชุมช้างน้อย สำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี  นางอัมพรเพ็ญ  บุญมี   นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดค่ายฯ ในครั้งนี้  ผู้เข้าร่วมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ฯ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน บุคลากรสาธารณสุข ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน และตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวน ๑๑๐ คน
                   ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ( อาจารย์สง่า  ดามาพงษ์)  และ ทีมวิทยากร ชัชวัสส์ ทัวร์ แอนด์ เทรนนิง  ได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่จัดกิจกรรมและที่พัก จาก สำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี บูทความรู้ด้านโภชนาการ จากโรงพยาบาลอำนาจเจริญ และ บูทสาธิตการออกกำลังกาย จาก คปส.อ.ชานุมาน

alt
ภาพ / ข่าว  :  ศักดา  บุญเฉลียว

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249