top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


สสจ.อำนาจเจริญ อบรมเทคนิคการถ่ายภาพและการจัดทำวีชีดีนำเสนอกิจกรรม PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Thursday, 23 December 2010 15:50

 

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพ และ การจัดทำวีดิทัศน์นำเสนอกิจกรรมด้านสาธารณสุข เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมสาธารณสุขของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารรณสุขอำเภอเมือง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทั้ง ๗ อำเภอ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๔๕ คน
ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากร้านคลังยา จังหวัดอุบลราชธานี รท.ภก.ทวีสิทธิ์ วีระวัธนชัย ผู้จัดการร้านคลังยา รุ่นที่ ๒ และ วิทยากรจาก ฝ่ายกิจการพิเศษ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีนายเสถียรพงษ์ มณีขาว เจ้าหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 alt
 
 
ภาพ / ข่าว : นายศักดา บุญเฉลียว
                      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249