top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์


 


สสจ.อำนาจเจริญ อบรมเทคนิคการถ่ายภาพและการจัดทำวีชีดีนำเสนอกิจกรรม PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Thursday, 23 December 2010 15:50

 

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพ และ การจัดทำวีดิทัศน์นำเสนอกิจกรรมด้านสาธารณสุข เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมสาธารณสุขของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารรณสุขอำเภอเมือง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทั้ง ๗ อำเภอ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๔๕ คน
ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากร้านคลังยา จังหวัดอุบลราชธานี รท.ภก.ทวีสิทธิ์ วีระวัธนชัย ผู้จัดการร้านคลังยา รุ่นที่ ๒ และ วิทยากรจาก ฝ่ายกิจการพิเศษ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีนายเสถียรพงษ์ มณีขาว เจ้าหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 alt
 
 
ภาพ / ข่าว : นายศักดา บุญเฉลียว
                      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249