top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Dashboard 2563
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ประกาศผลการคัดเลือกฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สสจ อำนาจเจริญ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 56
2 ขอเชิญเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ ผ่านบทเรียนออนไลน์ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 20
3 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2564 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 51
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ผอ รพ สต สสจ อำนาจเจริญ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 150
5 ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สสจ อำนาจเจริญ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 265
6 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ Covid-19 ระยะที่ 2 และ 3 (เพิ่มเติม) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 300
7 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 182
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ Covid-19 (เพิ่มเติม) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 174
9 รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 86
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 117
11 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของ รพ เสนางคนิคม สสจ อจ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 200
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพช.เชี่ยวชาญ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 167
13 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 278
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (หัวหน้าพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 370
15 แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวงสาธารณสุข คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 100
16 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักโภชนาการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 187
17 ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ณ วันที่ 1 ต.ค. 63 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 265
18 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการกรณีพิเศษ Covid-19 ระยะที่ 3 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 359
19 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน(เชี่ยวชาญ) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 185
20 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10 , ICD-10-TM ประจำปี 2020 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 77
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 427
22 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักโภชนาการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 130
23 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ห้วหน้าพยาบาล)ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 194
24 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 33
25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 313
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 57
27 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลาศึกษาฯ ประจำปี 2564 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 189
28 การอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Privacy & Security Summit 2020 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 181
29 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 91
30 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 51

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249