top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

ระบบข้อมูล Datacenterวิสัยทัศน์ (Vision)


   ประชาชนอำนาจเจริญมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ภายในปี ๒๕๖๐

 

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. สนับสนุนการวิจัย พัฒนาและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ

 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพ ปี 56 - 60

แผนกำลังคนด้านสาธารณสุข 2557-2560

Main Menu

แบนเนอร์


 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(นวก.พัสดุ) งานการเจ้าหน้าที่ 220
2 ประกาศสรรหาคณะกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีฯ เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการสรรหาฯ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 96
3 ขอเชิญอบรมการให้รหัสโรค Basic ICD-10 , ICD-10 TM คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 97
4 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพสต. งานการเจ้าหน้าที่ 509
5 ขั้นตอนการสมัครขอใช้ e-Mail ภาครัฐ แบบออนไลน์ สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 266
6 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) งานการเจ้าหน้าที่ 350
7 เชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิโปรโตชัวและปรสิตหนอนพยาธิในลำไส้ กลุ่มงานควบคุมโรค 206
8 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) งานการเจ้าหน้าที่ 355
9 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ งานการเจ้าหน้าที่ 331
10 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ งานการเจ้าหน้าที่ 142
11 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ งานการเจ้าหน้าที่ 524
12 รับย้ายข้าราชการ งานการเจ้าหน้าที่ 407
13 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) งานการเจ้าหน้าที่ 354
14 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล งานกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 Administrator 471
15 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายเเพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมฯ) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 311
16 คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวงสาธารณสุข คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 214
17 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันควบคุมโรคที่เกิดในฤดูหนาว กลุ่มงานควบคุมโรค 166
18 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เตือนอันตรายเล่นพลุ จุดประทัด และดอกไม้ไฟ ฉลองคืนวันลอยกระทง กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 134
19 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายเเพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมฯ) งานการเจ้าหน้าที่ 232
20 การสมัครขอใช้ e-Mail ภาครัฐ แบบออนไลน์(เฉพาะใช้งานสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)เท่านั้น Narongchai k. (ICT) 257
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) Narongchai k. (ICT) 476
22 แจ้ง หน่วยบริการที่ยังไม่ส่ง "แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา" Narongchai k. (ICT) 278
23 สรุปผลนิเทศติดตามโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย (โครงการควบคุม กำกับมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ปี 2560) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 251
24 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ งานการเจ้าหน้าที่ 320
25 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญเตือนระวังกินเห็ดพิษอันตรายถึงตาย งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 129
26 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการพระราชกุศลสืบสานพระราชดำริและพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 กลุ่มงานควบคุมโรค 167
27 แบบประเมินโรงเรียน อย.น้อย ปีงบประมาณ 60 supattra 309
28 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลและผลงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 500
29 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอรับเงินประ (รายนายพุทธางกูร ใจเป็น) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 306
30 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้น 4 เดือน ทันตสาธารณสุข งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 271

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249