top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์


 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกลางเพื่อยกระดับด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 57
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ตำแหน่ง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 265
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 114
4 DT : DIGITAL Transformation Narongchai k. (ICT) 124
5 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 316
6 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 234
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 548
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ เภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 293
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 295
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ผอ รพ สต (นวก สธ) ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 212
11 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 866
12 ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ รพ สต (นวก.สธ.) ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 306
13 ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 207
14 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 156
15 โครงสร้างชุดข้อมูลระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record : PHR) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 65
16 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธการตลาดดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างมีแบบแผน รุ่นที่ ๒ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 50
17 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาล คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 41
18 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ รพ สต ของ สสจ อำนาจเจริญ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 427
19 ผลการประกวดผลงานวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565 r2r 449
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ รพ สต สสจ อำนาจเจริญ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 363
21 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 474
22 ประกาศบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 277
23 ประกาศฯ เรื่องลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู๋ในระดับดีเด่น รอบ 1 เม.ย. 65 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 186
24 แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 76
25 แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 65
26 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 47
27 สป.สธ. แจ้งหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 95
28 แจ้งแผนการดำเนินการปิดการใช้งานแอปพลิเคชันหมอชนะ และแผนการดำเนินการลบข้อมูลระบบหมอชนะ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 69
29 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ รพ สต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 279
30 ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่ง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 111

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249