top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 69
2 ประชาสัมพันธ์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ รพ.ปทุมราชวงศา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 31
3 ขยายเวลารับสมัครรับย้าย ตำแหน่ง จพ.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน รพ.ชานุมาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 27
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านดอนเมย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 90
5 ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 2 ตำแหน่ง นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 126
6 รับย้ายข้าราชการตำแหน่ง จพ.ธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 440
7 ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 183
8 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 170
9 ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเมย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 223
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลื่อกเพื่อรับย้าย ตำแหน่งผอ.รพ.ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 244
11 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ระดับอาวุโส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 269
12 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 432
13 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ของ สจจ.อจ. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 342
14 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. บ้านโนนกุง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 254
15 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. บ้านห้วยทม กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 160
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 295
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) อาวุโส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 257
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา 207
19 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 177
20 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงฯ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงฯ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา 469
21 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 393
22 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 202
23 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 296
24 ่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP (Work flow) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 76
25 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 234
26 มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 155
27 โครงการพัฒนาทักษะผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จ.อำนาจเจริญ งานคบส 90
28 ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ งานคบส 145
29 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 229
30 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 190

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249