top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ขอแจ้งผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทังของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๔ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 6
2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำการศึกษา 2565 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 41
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะฯ ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้าสอบสัมภ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 271
4 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 158
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 226
6 รับย้าย/รับโอน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 143
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 402
8 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 2 ( 1ต.ค.64) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 156
9 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 85
10 ขอเชิญส่งโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม r2r 78
11 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนอุดหุนนการวิจัยมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ปี2565 r2r 38
12 โครงการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานสาธารณสุข r2r 53
13 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี TMI 2021 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 77
14 การอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Robotics Summit 2021 (Online Conference) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 62
15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 285
16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจิตวิ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 212
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 223
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 373
19 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯครั้งที่ 2 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 419
20 ประกาศ สสจ.อำนาจเจริญ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาฯ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 56
21 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดฯ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 339
22 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 242
23 การสัมมนาโครงการ Healthcare Technology Summit 2021 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 92
24 ขอเชิญร่วมการอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่น ๑๓ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 78
25 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและประกาศจังหวัดอำ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 514
26 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 450
27 การอบรมฯ "การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสมเทศแบบฐานชีวิตใหม่" คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 84
28 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 598
29 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้าประเมินฯ ครั้งที่ 2(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นัก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 448
30 ประกาศผลการคัดเลือกฯ ผอ สอ เฉลิมพระเกียรติ (นวก สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 448

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249