top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 36
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฯ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 173
3 แจ้งหน่วยงานที่ประสงค์จะนำเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 26
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 134
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 179
6 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ รพ สต (จพ สาธารณสุข) อาวุโส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 227
7 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 116
8 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 79
9 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 88
10 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 199
11 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นิติกร พยาบาล) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 122
12 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ขวัญฤดี บัวเขียว 82
13 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน 115
14 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 92
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯขึ้นดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต (จพ.สาธารณสุข) ระดับอาวุโส. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 182
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง ผช.สาธารณสุขอำเภอพนา กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 200
17 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 209
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงา กลุ่มงานบริการทรัพยากรบุคคล 137
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 302
20 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการฯขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุข) อาวุโส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 296
21 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (อาวุโส) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 24
22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 308
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 268
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 34
25 การเตรียมความพร้อมตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 50
26 ผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ปี ๒๕๖๒ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 37
27 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง นักโภชนาการ ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง นักโภชนาการ 171
28 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผช.สสอ. นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 193
29 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 129
30 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ บุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน 125

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249