top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

ข่าวสาร Hosxp และ Hosxp_pcu

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 คู่มือการบันทึกข้อมูลกองทุน fee schedual ปี 64 HOSXE สายฝน จันทะบุตร (ICT) 107
2 รายละเอียดการจัดสรรงบFreeงานทันตกรรมปี63 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 58
3 คู่มือการบันทึกการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วย NCD สายฝน จันทะบุตร (ICT) 124
4 ไฟล์สำหรับการอบรมการตรวจสอบคุณภาพ 43 แฟ้ม สายฝน จันทะบุตร (ICT) 402
5 ผลการจัดสรร QOF ปี63 แยกรายหน่วยบริการ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 296
6 ฐานข้อมูล HOS V4 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 141
7 คู่มือการบันทึกข้อมูล HOSxPXE PCU (v4) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1109
8 ไฟล์ติดตั้ง HOSxPXE PCU(V4) สายฝน จันทะบุตร (ICT) 2119
9 ไดรเวอร์ Zebra TLP2844 สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 282
10 วิธีการส่ง 43 แฟ้มเข้า HDC สำหรับที่ติดปัญหาส่งเข้าไม่ได้ Administrator 542
11 ผลการจัดสรร QOF ปี62 แยกรายหน่วยบริการ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 699
12 ดาวน์โหลดโปรแกรม HuntCorrect_620214 ล่าสุด!! Narongchai k. (ICT) 964
13 หนังสือ การลงรหัส ICD10 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT) 436
14 ดาวน์โหลดโปรแกรม OPPP2010 version 5.0.48 (OP-PP2010_Y62_620314) Narongchai k. (ICT) 8323
15 แจ้งทุกหน่วยบริการ UPDATE HOSxP_PCU version 3.62.3.11 Narongchai k. (ICT) 3948
16 แจ้งหน่วยบริการ update version HOSxP PCU 3.62.3.11 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 21002
17 แจ้งทุกหน่วยบริการ UPDATE version HOSXP_PCU เป็น version 3.62.2.6 Administrator 5721
18 แจ้งทุกหน่วยบริการ UPDATE HOSXP_PCU 3.61.12.5 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 5845
19 คู่มือการใช้งานโปรแกรมส่งออกข้อมูลสิทธิประกันสังคม (SSOP) Narongchai k. (ICT) 6956
20 โปรแกรม HOSxPXE_PCU Narongchai k. (ICT) 1858
21 เอกสารชี้แจงQOF และการประเมินผลการดำเนินงานด้านข้อมูลปี 61 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 869
22 ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ QOF ปี 2561 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 667
23 เอกสารประกอบการประชุมการบันทึกข้อมูล 43 แฟ้มปี 61 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1330
24 ดาวโหลด ท่านที่ต้องการทำโน๊ตบุคเป็นเครื่องแม่ โหลด Hosxp PCU Full Administrator 1388
25 แจ้งหน่วยบริการ up version HOSxP_PCU 3.61.5.30 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 18228
26 โหลดโปรแกรม HuntCorrect สำหรับแก้ ERROR Eh Administrator 1836
27 แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP PCU 3.61.3.18 Administrator 5194
28 คู่มือการแก้ไข้ข้อมูล EH สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1104
29 เอกสารการบันทึก NCD ตามตัวชี้วัดปี 61 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1022
30 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10 , ICD-10 TM คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 760

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249