top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


กฏหมาย/นโยบาย
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 มาตรการในการป้องกันการรับสินบนและการป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 167
2 พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 168
3 แผนจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองปีงบประมาณ 2563/แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2563 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 379
4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปี 2552 กลุ่มงานนิติการ 1603
5 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานนิติการ 415
6 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) กลุ่มงานนิติการ 504
7 พ.ร.บ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 กลุ่มงานนิติการ 554
8 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 17/2562 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มงานนิติการ 856
9 ประกาศ สสจ.อจ เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 กลุ่มงานนิติการ 782
10 แบบสอบทาน งานตรวจสอบภายใน นายอธิณัฐ เค้ากล้า 1560

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249