top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 รายงานการสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 184
2 สรุปการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใ ปี ๒๕๖๔ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 122
3 การดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 161
4 รายงานการวิเคราะห์ความสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 153
5 รายงานผลการดำเนินตามแผยปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรม คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 185
6 รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 166
7 เผยแพร่เจตนารมณ์/แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศฯในที่ทำงาน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 183
8 เผยแพร่แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และเผยแพร่แผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ปี ๒๕๖๔ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 154
9 เผยแพร่/ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ๒๕๖๔ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 169
10 รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 170
 
« StartPrev123NextEnd »
Page 1 of 3

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249